Nakládání s nebezpečným odpadem

3. Pojmenování (název) životní situace

Nakládání s nebezpečným odpadem

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním žádosti na OZP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, popřípadě její předjednání s referenty Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství.

Pozn.: V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, si Vás dovolujeme upozornit, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 výše uvedeného zákona se od 1.10.2013 se nadále nevztahuje na shromažďování nebezpečného odpadu v místě jeho vzniku a přepravu nebezpečného odpadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na území hl. m. Prahy je příslušným orgánem Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Jungmannova 29.

8. Na které instituci životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce (pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení např. skladu):

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
  • jméno a příjmení odpadového hospodáře a jako přílohu kopii dokladů o jeho odborné způsobilosti (v případě, že produkce NO během posl. 2 let je větší než 100 tun/rok) - viz § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  • kopie smluv s oprávněnými osobami, které Vám produkovaný odpad přebírají
  • seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi
  • adresy provozoven, pro které se žádá souhlas

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle Správního řádu 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění jednotlivých ustanovení zákona o odpadech, z nichž s ohledem na řešenou problematiku upozorňujeme především na následující:

(1) Povinnost ustanovit odpadového hospodáře podle § 15 zákona o odpadech, která se vztahuje na původce a oprávněné osoby, kteří nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok v posledních 2 letech.

(2) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu