Formuláře

Přehled používaných formulářů a jejich elektronické kopie.

 

Odbor kanceláře tajemníka (hlavní stránka odboru)

Odbor ekonomický (hlavní stránka odboru)

Odbor občansko-správní (hlavní stránka odboru)

Odbor správy obecního majetku (hlavní stránka odboru)

Potřebné formuláře vč. stručného návodu naleznete na odboru správy obecního majetku, kde příslušní pracovníci podají patřičné instrukce k jejich vyplnění a upřesní podmínky, které musí žadatel splnit, aby jeho žádost mohla být projednána. Formuláře jsou k dispozici v kancelářích: 203-206 v 1. patře budovy úřadu.

K projednání některých žádostí je nutno vyplnit tzv. "Prohlášení", ve kterém žadatel dává souhlas ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zák. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Odbor sociálních věcí (hlavní stránka odboru)

Odbor životního prostředí a dopravy (hlavní stránka odboru)

Oddělení životního prostředí

Oddělení dopravy

Odbor živnostenský (hlavní stránka odboru)

Odbor výstavby (hlavní stránka odboru)

  • Formuláře naleznete uvedeném odkazu: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)
  • Žádost o vyjádření k existenci sítí - aplikace e-UtilityReport

    Městská část Praha 17 nabízí svým občanům bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

    Služba e-UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

    Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

    Vyjádření může také obsahovat podmínky, které stavebník musí splnit, aby byla při provádění stavby zajištěna ochrana sítě. Správci technické infrastruktury jsou povinni na žádost o vyjádření k existenci sítí reagovat do 30 dnů. Vyjádření je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení dle Stavebního zákona.