Břevnovská radiála a koncepce návazné dopravy

DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU "BŘEVNOVSKÁ RADIÁLA - č. 7553" NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ÚMČ Praha 17 obdržel dne 14.04. 2009 dokumentaci EIA k připravované Břevnovské radiále.
K dokumentaci může každý zaslat své písemné vyjádření v termínu od 20. dubna 2009 do 20.května 2009 na Ministerstvo životního prostředí ČR.
(Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 - Vršovice)
Do dokumentace je možné nahlédnout v úředních hodinách podatelny ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy.

Přehledné situace posuzovaných variant v dokumentaci EIA - "Stavba č. 7553 - Břevnovská radiála"

Varianta "V3" je v k.ú. Řepy technicky shodná s variantou "V1a"
(Zdroj: DOKUMENTACE EIA - Ing. Zuzana Toniková - LISTOPAD 2008, B_grafické přílohy)

Modelové pentlogramy intenzit dopravy pro rok 2015 - vypracované Útvarem pro rozvoj hlavního města Prahy

Kde získáte další informace o Břevnovské radiále

Sdružení na ochranu zájmů obyvatel městské části Praha - Řepy,
email: info.repy@email.cz
kontaktní telefon: 602 770 785 (p. Maršík)