Odbor správy obecního majetku

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor správy obecního majetku

sídlo: Žalanského 291/12b
kanceláře: č. 213, 203, 204 (1.patro)
tel: 234 683 111

Vedoucí odboru

Vladimír Mareš
kancelář: č. 204, 1. patro
tel: 234 683 537
e-mail: Vladimir.Mares@praha17.cz

Popis odboru

Odbor správy obecního majetku je zřízen RMČ pro zabezpečení majetkových záležitostí MČ Praha 17, pro zabezpečení řádného disponování s bytovým fondem a nebytovými prostory v bytových domech svěřených MČ Praha 17 a dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy.
Ve věcech samostatné působnosti je odbor správy obecního majetku zřízen RMČ pro oblast správy obecního majetku, dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy a pro záležitosti obecních bytů MČ Praha 17 ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

Činnosti oddělení odboru:

 • žádost o pronájem obecního bytu
 • žádost o pronájem startovacího bytu
 • žádost o bezbariérový byt
 • výběrové řízení na pronájem obecního bytu
 • žádost o vydání souhlasu s dobrovolnou výměnou bytu
 • žádost o přechod nájmu bytu
 • žádost o změnu nájemní smlouvy po rozvodu manželství
 • žádost o změnu nájemní smlouvy po uzavření sňatku
 • žádost o společný nájem bytu
 • žádost o vydání souhlasu s podnájmem bytu
 • žádost o pronájem bytů z Fondu ústupového bydlení pro starší občany
 • žádost o vydání souhlasu s ubytováním cizince
 • žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 • žádost o změnu doby nájmu v nájemní smlouvě
 • žádost o pronájem bytu pro azylanty
 • žádost o pronájem ordinací a lékáren
 • žádost o pronájem střešních prostor
 • žádost o pronájem nebytových prostor a ateliérů
 • žádost o převod nájmu nebytových prostor
 • žádost o pronájem garážových stání
 • výběrová řízení na pronájem nebytových prostor, ateliérů a garážových stání
 • kontrola řádného plnění nájemních smluv
 • výstrahy
 • výpovědi z nájmu bytu mimo důvod neplacení nájmu
 • žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu mimo důvod neplacení nájmu
 • návrhy na žaloby pro právní oddělení, mimo důvod neplacení nájmu
 • připravuje podklady pro jednání Rady m. č. Praha 17 a ZMČ Praha 17
 • spolupracuje s právními zástupci městské části v rámci soudních sporů
 • zpracovává podklady pro vedení soudních sporů pro právní oddělení
 • zajišťuje poradenskou činnost na úrovni advokátní kanceláře
 • podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • stavební úpravy prováděné v bytech a nebytových prostorách svěřených do správy MČ Praha 17
 • veřejné zakázky včetně stavebního dozoru staveb v rámci odboru
 • žádost o pronájem pozemků
 • žádost o pronájem zahrádek
 • žádost o prodej pozemku
 • veřejné zakázky v souvislosti se zadáváním znaleckých posudků, geometrických plánů, prací na pozemcích MČ Praha 17
 • žádost o zřízení věcného břemene
 • žádost o výpůjčku pozemku
 • žádost o kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17
 • inventury
 • pronájem hrobových míst a kolumbárních okének
 • vojenské hroby
 • spolupracuje s externími organizacemi na přípravě projektů
 • informuje o zjištěných příležitostech organizace příslušného zaměření, zřízené MČ Praha17

Úřední hodiny

Pondělí:  8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30 hod.
Středa: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30 hod.
Pátek: 7.30 - 11.00