Odbor sociálních věcí

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor sociálních věcí

sídlo: Makovského 1141
tel: 234 683 111

Kontaktní osoba - vedoucí odboru

Bc. Jana Císařová
tel: 234 683 264
e-mail: jana.cisarova@praha17.cz

Vedoucí OSPOD :
Mgr. et. Mgr. Jana Poláchová, DiS.
tel: 234 683 217
e-mail: jana.polachova@praha17.cz

Vedoucí odd. sociální péče a prevence :
Bc. Jana Císařová

Popis odboru

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociální péče a prevence, v rozsahu stanoveném zákony a to zejména:

 • Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku dávek a příspěvků sociální péče, v rozsahu stanoveném zákony a to zejména:
 • Listina základních práv a svobod,
 • Zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 110/2006 Sb., o existenčním a životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, , ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění PP,
 • Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
 • Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněmí PP,
 • Zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění PP,
 • Vyhláška číslo 505/2006 Sb,. kterou se provádí některá ustanovení zákona o službách,
 • Vyhláška 504 /2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o hmotné nouzi.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Doplňující informace

 • Odvolání proti rozhodnutí vyřizuje sociální odbor Magistrátu hl. města Prahy, prostřednictvím odboru sociálních věcí MČ Praha 17.