Zprávy z radnice

Adapterra Awards – adaptace na změnu klimatu

Hlavní město Praha se zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje již realizované adaptační projekty v krajině, obcích i na budovách, které pomáhají se vypořádat se suchem, přehříváním, přívalovými srážkami, erozí půdy a dalšími problémy spojenými se změnou klimatu. Patří sem například přírodě blízké revitalizace toků, obnova zelených a modrých prvků v krajině, tvorba zelených veřejných prostranství ve městech, projekty hospodaření s dešťovou vodou v obcích, pasivní a jinak úsporné domy, trvale udržitelné veřejné i administrativní budovy a další.

Vytvořeno: 27.2.2024

Spádové ulice pro zápis dětí do ZŠ

Vážení rodiče, v rámci blížících se zápisů dětí do prvních tříd základních škol si Vám dovolujeme přehledně shrnout spádové ulice základních škol, které se řídí trvalým bydlištěm.
Rovněž je možné si svou školu vyhledat pod níže uvedeným odkazem: https://www.spadovostpraha.cz

Spádové ulice pro zápis dětí do základních škol dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2024 Sb.:

Vytvořeno: 19.2.2024

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2024 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší tří let mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu do mateřské školy dítě, které do 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let.

Vytvořeno: 16.2.2024

Zápisy do 1. tříd základních škol

Ředitelky základních škol stanovily termín zápisu pro školní rok 2024/2025 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2024. Zapisovat se budou všechny děti, kterým bude do 31. 8. 2024 šest let. Povinnou školní docházku lze odložit, ale i v tom případě je nutné k zápisu přijít a donést s sebou žádost o odklad spolu s posudkem z příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vytvořeno: 16.2.2024

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2024 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 5.2.2024

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 5.2.2024

Zálohy OSVČ pro rok 2024

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2024 činí 2 968,- Kč.
Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2024 činí 3 852,- Kč.
Zálohy na paušální daň pro rok 2024 činí 6 885,- Kč.

Vytvořeno: 3.1.2024

Změny linkového vedení v Sobíně a Řepích

Od 3.  ledna 2024 dojde k několika drobným změnám v provozu autobusových linek PID v Praze. Nejvýznamnější změnou je zavedení nové městské autobusové linky 214 Bílá Hora – Sobín a současné zkrácení linky 164 o úsek Sídliště Řepy – Sobín.

Vytvořeno: 2.1.2024

Termín podzimního úklidu - horní Řepy

V oblasti horních Řep bude proveden podzimní úklid komunikací / silnice a chodníky /.

Dne 15.11.2023 proběhne úklid ulic:
Čistovická, dále Na Bělohorské pláni, Selských baterii a Ke Kulturnímu domu mezi ulicemi Čistovická a Karlovarská, dále ulice Dobnerova, Třanovského, Doubravínova, Řetězokovářů a U Boroviček mezi ulicemi Na Bělohorské pláni a Čistovická, K Motolu, Karlovarská mezi ulicemi Ke Kulturnímu domu a Čistovická.

Vytvořeno: 7.11.2023

Vyvěšení Izraelské vlajky

Vedení MČ Praha 17 uctilo vyvěšením Izraelské vlajky památku obětí teroristického útoku palestinské organizace Hamás a vyjádřilo podporu státu Izrael.

Vytvořeno: 10.10.2023

Pravidelná podzimní údržba hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha

Na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 a souvisejících plochách bude v termínu od 16. 10. do 27. 10. 2023 probíhat pravidelná podzimní údržba. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a čtvrtou hodinou večer. Směr provozu je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Vytvořeno: 3.10.2023

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete odevzdat ZDARMA

Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Zatímco dosud bylo odevzdávání odpadních pneumatik ve sběrných dvorech HMP zpoplatněno, nově zde mohou občané a další koneční uživatelé odevzdávat odpadní pneumatiky ke zpětnému odběru zcela zdarma.

Vytvořeno: 27.9.2023

Komplexní úklid komunikací 2023

Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 17, stejně jako v předchozích letech zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., komplexní úklid komunikací, který bude probíhat průběžně 6. října - 20. října 2023.

Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel.

Vytvořeno: 27.9.2023

Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze

Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť: venkovní - volně přístupné všem občanům a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.

Vytvořeno: 19.9.2023

Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od čtvrtka 24. srpna 2023 od 10:37 hodin do soboty 26. srpna 2023 do 0:00 hodin na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

Vytvořeno: 24.8.2023

Informace pro občany - praskající vodovodní potrubí.

Správcem vodovodního řadu, tedy trubek, které nás zásobují vodou, je Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Společnost PVS je ze 100 % vlastněná hlavním městem Praha a jako správce je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu a za její obnovu a rozvoj. MČ Praha 17 nefinancuje ani nezajišťuje opravy vodovodního řadu.

Starostka Alena Kopejtková starostka proto vyzvala PVS k jednání a řešení častých poruch vodovodního řadu v Řepích.

Vytvořeno: 12.6.2023

Zpoždění distribuce květnové Řepské sedmnáctky

Z důvodu technických problémů v tiskárně začne distribuce květnového čísla Řepské sedmnáctky až 2. května 2023.

Za komplikace se omlouváme.

Aktuální číslo Řepské sedmnáctky najdete již nyní v elektronické podobě na webu nebo v mobilní aplikaci Řepy v mobilu.

A jaká témata mimo jiné najdete v novém čísle?

Vytvořeno: 28.4.2023

Informace o podání daňového přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.

V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky.

Vytvořeno: 23.3.2023

Příspěvek na úsporu energií

Sociální nadační fond Hlavního města Prahy poskytuje jednorázový příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 Kč.
Cílem tohoto příspěvku je umožnit domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie.

Pro podání žádosti jsou nezbytné tyto údaje:

Vytvořeno: 7.3.2023

Adapterra Awards – adaptace na změnu klimatu

Hlavní město Praha se zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje již realizované adaptační projekty v krajině, obcích i na budovách, které pomáhají se vypořádat se suchem, přehříváním, přívalovými srážkami, erozí půdy a dalšími problémy spojenými se změnou klimatu.

Vytvořeno: 14.2.2023