Vyhlášení dotací pro roky 2021 a 2022

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 4. 8. 2021 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 a Zásady pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022.

Tematické okruhy dotačního řízení:

Program I. podpora sportovních aktivit
Program II. podpora volnočasových aktivit
Program III. podpora sociálních služeb
Program IV. podpora kultury

Městská část bude přijímat žádosti o dotace v termínu od 5. 8. 2021 do 25. 8. 2021 včetně. Žádosti podané s pozdějším termínem nebudou již do dotačního řízení zařazeny.

Vyhlášení dotací městskou částí Praha 17 je po schválení Zastupitelstvem m. č. Praha 17 prováděno zveřejněním dotačních programů na úřední desce a na internetové stránce www.repy.cz.

Formuláře pro žadatele:

Registracni list

Evidenční list členské základny (vyplní pouze žadatelé na podporu sport. a volnočasových aktivit)

Žádost o dotaci Městské části Praha 17 – podpora celoroční činnosti

Žádost o dotaci Městské části Praha 17 – spolupořadatelství jednorázové akce

Zásady pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022

Vyúčtování poskytnuté dotace pro roky 2021 a 2022

Forma podání žádosti:
Žádost o dotaci bude žadatel předkládat poskytovateli prostřednictvím závazného formuláře ŽÁDOST O DOTACI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 1 x v písemném vyhotovení včetně povinných příloh do podatelny Úřadu městské části Praha 17 nebo prostřednictvím datové schránky a 1 x elektronicky bez povinných příloh na e-mail dotace@praha17.cz. Podrobné podmínky pro vyplnění žádosti naleznete v Zásadách pro poskytování dotací.

Vyúčtování poskytnuté dotace:
Příjemce dotace je povinen finanční prostředky vyúčtovat na předepsaném závazném formuláři „Vyúčtování poskytnuté dotace“ a předat do podatelny Úřadu městské části Praha 17 do 28. 2. 2023.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 17 na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 činí 3 598 tis. Kč.

Vytvořeno: 5.8.2021