Vydání občanského průkazu

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, pak o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Typy občanských průkazů:

 • se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP s čipem)

Údaje jsou zpracovávaný elektronicky – podpis, digitální zpracování podoby občana. Papírová fotografie se již nepředkládá (pořizuje se digitální zpracování podoby občana přímo do systému). Lze použít pouze fotografii pořízenou fotografem, je-li zaslána do příslušné datové schránky MV (ta se uchovává po dobu 60 dní).

 • bez strojově čitelných údajů (OP)

Vydává se na žádost občana pouze v případech uvedených zákonem, např. bezprostředně po nabytí státního občanství udělením – na dobu 3 měsíců; z důvodu v souvislosti s výkonem volebního práva  – na dobu 1 měsíce, je zapotřebí vyplněná žádost + 2 fotografie, platí se správní poplatek 100 Kč.

e-OP s čipem slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zažádat o občanský průkaz může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce.

Údaje uváděné v občanském průkazu
jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“).

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Na žádost lze zapsat získaný titul (za poplatek 200 Kč) Pokud tento ještě v občanském průkazu nebyl zapsán, je nutno předložit doklad o jeho získání (originál příslušného diplomu, popřípadě úředně ověřený překlad do českého jazyka a doklad o uznání titulu příslušnou vysokou školou v případě studia v zahraničí).

U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje.

Změna údajů
Změny údajů zapsaných v občanském průkazu se neprovádějí, pouze se vyznačí jejich platnost potvrzením vydaném k občanskému průkazu. Je nutno podat žádost o vydání nového občanského průkazu.

Veškeré změny je nutno doložit příslušným matričním dokladem, předloženým v originále k nahlédnutí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popř. na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností i mimo místo trvalého pobytu.

Vyhotovený občanský průkaz je nutno převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu (v případě jiného úřadu, než kde se žádost podala se platí poplatek 100 Kč předávacímu úřadu).

ÚMČ Praha 17
Žalanského 291/12 b, Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání prvního občanského průkazu, popřípadě OP vydávaný občanovi mladšímu 15 let je zapotřebí doložit rodný list občana, jemuž má být OP vydán, doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. Zároveň se předkládá platný občanský průkaz zákonného zástupce, který o OP žádá.
 
K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a elektronickým čipem při skončení platnosti dosavadního průkazu je třeba předložit:

 • dosavadní občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K podání e-OP s čipem není zapotřebí žádná žádost, vše se zapisuje přímo do systému evidence občanských průkazů.

Papírová fotografie se již nepředkládá (pořizuje se digitální zpracování podoby občana přímo do systému). Lze použít pouze fotografii pořízenou fotografem, je-li zaslána do příslušné datové schránky MV (ta se uchovává po dobu 60 dní).

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze na originálním tiskopisu.

Tiskopisy lze vyzvednout na přepážce oddělení osobních dokladů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
 • vydání občanského průkaz bez strojově čitelných údajů na žádost občana - 100 Kč
 • vydání e-OP občanu mladšímu 15 let

ve standartní lhůtě do 30 dnů - 50 Kč
ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300 Kč
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč

 • Vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 1 000 Kč

 • vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP - 200 Kč
 • převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu - 100 Kč
 • vydání e-OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR - 100 Kč


Správní poplatek za vyhotovení občanského průkazu občan uhradí v hotovosti před zadáním nového občanského průkazu do výroby (nelze platit platební kartou)!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

e-OP se strojově čitelnými údaji bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

e-OP se strojově čitelnými údaji ve zkrácené lhůtě bude vydán za správní poplatek v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (OP) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný do 15 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení způsobilosti k právním úkonům, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, titul).

Doklad o státním občanství - vydává ÚMČ Praha 17

K vystavení osvědčení o státním občanství je nutné předložit:

 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů
 • doklad totožnosti zákonného zástupce

Státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci je možné řešit elektronicky pouze dle § 4 odst 2 zákona o občanských průkazech 328/1999 Sb. v případech, které splňují tento zákonný postup.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu