Vydání občanského průkazu

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.
Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, pak o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

e-OP s čipem slouží rovněž k elektronické identifikaci držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let.
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.
 • za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

O občanský průkaz může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Údaje uváděné v občanském průkazu
jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“).

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje.

Změna údajů
Veškeré změny je nutno doložit příslušným matričním dokladem, předloženým v originále k nahlédnutí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popř. na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností i mimo místo trvalého pobytu.

Vyhotovený občanský průkaz je nutno převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu (v případě jiného úřadu, než kde se žádost podala se platí poplatek 100 Kč předávacímu úřadu).

ÚMČ Praha 17
Žalanského 291/12 b, Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:

 • rodný list, a vzniknou – li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky
 • nebo cestovní pas České republiky

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

 • dosavadní občanský průkaz,

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

 • dosavadní občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (při změně trvalého pobytu – potvrzení o změně trvalého pobytu)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete-li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) příp. rodný list,

Dočasný občanský průkaz
Dočasný občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

Dočasný občanský průkaz není prostředkem pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu.

Podpis a biometrické údaje osoby, jíž je dočasný občanský průkaz vydán, se v dočasném občanském průkazu neuvedou.

Údaje se v dočasném občanském průkazu uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem.
Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání dočasného občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti. Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu.

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen žádost o vydání dočasného občanského průkazu zkontrolovat a podepsat ji vlastnoručním podpisem. Vlastnoručním podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení. Vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; správní orgán příslušný k přijetí žádosti uvede tuto skutečnost v žádosti.

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu nemá při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu právo požadovat, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí dočasného občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání dočasného občanského průkazu.

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K podání e-OP s čipem není zapotřebí žádná žádost, vše se zapisuje přímo do systému evidence občanských průkazů.

Papírová fotografie se již nepředkládá (pořizuje se digitální zpracování podoby občana přímo do systému).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč
 • vydání občanského průkaz bez strojově čitelných údajů na žádost občana – 200 Kč
 • vydání e-OP občanu mladšímu 15 let
  • ve standardní lhůtě do 30 dnů – 100 Kč
  • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč
  • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč
 • Vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
  • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč
  • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1 000 Kč
 • převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu – 100 Kč
 • vydání e-OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 200 Kč

Správní poplatek za vyhotovení občanského průkazu občan uhradí před zadáním nového občanského průkazu do výroby !

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení ve svéprávnosti, zákaz pobytu).
Doklad o státním občanství - vydává ÚMČ Praha 17

K vystavení osvědčení o státním občanství je nutné předložit:

 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů
 • doklad totožnosti zákonného zástupce

Státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu