Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu

3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek je povinen vybrat od poplatníka plátce, který je poskytovatel úplatného pobytu a je oprávněn v této věci jednat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poskytovatel úplatného pobytu vyplní ohlášení k místnímu poplatku – formulář obdrží na oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 17 nebo ho může vytisknout na internetových stránkách ÚMČ Praha 17 a zaslat poštou, datovou schránkou apod. Poskytovatel úplatného pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu a to za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje, které poskytuje úplatný pobyt. Tyto údaje jsou:

 • den počátku a den konce pobytu,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
 • datum narození,
 • číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
 • výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Zápisy musí být vedeny správně úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku je povinen evidenční knihu uchovávat po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. V ohlášení plátce uvede:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
 • adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů výše uvedených údajů adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce:

 • počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku,
 • počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny,
 • celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného pobytu s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní město Praha.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro oznámení je nutné mít s sebou platný občanský průkaz, podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce, čísla účtů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho občan obdrží přímo na příslušném oddělení.
Místní poplatek z pobytu - první ohlášení
Místní poplatek z pobytu - pokračování FormRP.DOC

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 21,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

 • nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
 • mladší 18 let,
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče:
  1) hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
  2) nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
 • vykonávající na území obce sezónní práci, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se opakuje, pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • pobývající na území obce:
  1) ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2) v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3) v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4) za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. Dále jsou od poplatku osvobozeny osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.
Poplatek je možné uhradit převodem, složenkou nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 17.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu