Ověřování podpisu (legalizace) a ověřování shody opisu kopie s listinou (vidimace)

3. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování podpisu (legalizace) a ověřování shody opisu kopie s listinou (vidimace)

4. Základní informace k životní situaci

Vidimace

 1. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
 2. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Za obsah vidimované listiny úřad neodpovídá.
 3. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu (nebarevnou) pořizuje žadatel na své náklady.

Legalizace

 1. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 2. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
 3. Legalizace se provádí na žádost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ověření pravosti podpisu (legalizace) - pouze žadatel.
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) - je provedeno tomu, kdo listiny předloží.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se neprovede

 • jestliže se jedná o listinu, jejíž "jedinečnost" nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz k povolení cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenky, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba.
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis; již ověřenou vidimovanou listinu; opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu; listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů.

Legalizace se neprovede

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li podpis vyhotovený jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštívit příslušný úřad a předložit listinu k legalizaci nebo vidimaci.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy
Odbor občansko-správní
kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Legalizace
listinu, na které bude potvrzena pravost podpisu a platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR; průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince; průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany;  průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany; průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany; průkaz cizince požívající dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.


Vidimace
listinu, která se bude ověřovat a je prvopisem nebo již ověřenou vidimovanou listinou; opisem nebo kopií pořízenou ze spisu, nebo stejnopisem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se nepředkládá na formuláři.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se hradí v hotovosti
 

 • 30 Kč za ověření jednoho podpisu (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni  od poplatku)
 • 30 Kč za vidimaci každé, i započaté stránky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu