Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019

Městská část Praha 17

9. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000034/2019

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019

Zastupitelstvo městské části

1. bere na vědomí

Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)