Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000290/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení "Dobíjecí stanice PRE - Hornbach Řepy" na parkovišti hobby marketu Hornbach při ulicích Slánská, Karlovarská v Praze - Řepích
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000289/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Přisvětlení přechodu v ul. Makovského - doplnění pozemků parc. č. 1293/956, 1293/979 a 2221 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000288/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Prodej STL plynovodu a STL plynovodní přípojky v ul. Na Chobotě Praha 6 - Řepy na pozemcích parc. č. 1327/13, 1429/1 a 1431/1 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000287/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Výsledek zadávacího řízení "Údržba, servis a revize vzduchotechniky a chlazení Sportovního centra Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000286/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Souhlas se stavbou ,,Doplnění veřejného osvětlení na území MČ Praha 17, na pozemku parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000285/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Posouzení nové strojovny VZT v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000284/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídek na akci „ZŠ Jana Wericha - nové obložení stěn jídelny"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000283/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace - přijetí Dodatku č.1
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000282/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č.j.: VS-351-19/ČJ-2018-8001PR ze dne 29.03.2018
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000281/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Žádost o účelovou dotaci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Praha 17 – Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000280/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Informace o vyhlášení ředitelského volna dne 18. 11. 2022 na ZŠ genpor. Františka Peřiny a ZŠ Jana Wericha
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000279/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000278/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Nájemní smlouva na akci Babí léto 2022 - pronájem části
pozemku z důvodu umístění stánků na kulturní akci Babí léto dne 17.9.2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000053/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Žádost o účelovou dotaci
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000052/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 17
Metodika kontribuce
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000051/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Žádost o svěření pozemků
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000050/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 8. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000049/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 7. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000048/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 - DODATEK II.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000047/2022
(34)
Datum jednání Název usnesení Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000277/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Spolupořádání akce "Zažít Řepy Jinak 2022"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000276/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Dílčí změna Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000275/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000274/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000273/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Program zasedání ZMČ 34 dne 7. 9. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000272/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost o souhlas s realizací stavby "Rekonstrukce - půdní vestavba v objektu č. p. 38/24, na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000271/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1293/134 v k.ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,,Opravy lodžií a fasády Socháňova 1126/13 - 1128/17, Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000270/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1142/99, 1293/576, 1293/940 a 1921/1 v k. ú. Řepy a částí pozemků parc. č. 1868/1, 1919/1 a 1956 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000269/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce elektroinstalace Žufanova 1098"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000268/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výpůjčka bezplatná části pozemku parc. č. 1234/14 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 pro akci "Den otevřených dveří MC Řepík"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000267/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 1400/1 a 1400/4 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, pro stavbu „Bezkontaktní myčka aut, Praha 17 - Řepy“ za účelem umístění plynové přípojky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000266/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Realizace zadávacího řízení "Servis, opravy a revize vzduchotechniky a chlazení Sportovního centra Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000265/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení ZŠ Jana Wericha - nové obložení stěn jídelny - zrušení zadávacího řízení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000264/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000263/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o podpoře systému PROXIO
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000262/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Smlouva k individuální účelové neinvestiční dotaci pro zajištění pracovní pozice referenta na podporu nájemních vztahů
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000261/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Vyhodnocení zadávacího řízení na službu "Roznáška měsíčníku Řepská 17"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000260/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost o účelovou dotaci
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000259/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Povolení výjimky z počtu dětí v základních školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2022/2023
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000258/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 8. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000257/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000256/2022
(120)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DVS/82/03/002127/2022 - předmětem je poskytnutí dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000255/2022
(120)
Datum jednání Název usnesení Povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2022/2023
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000254/2022
(120)
Datum jednání Název usnesení Smlouva na poskytnutí služeb v rámci projektu Aktivní město
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000253/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1143/7, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000252/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 1 o vel. 2+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1052/15, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000251/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 7, o vel. 2+k.k. s přísl., 1. patro, tj. 2. NP., domu ul. Žufanova čp.1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000250/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Výsledek poptávkového řízení "Kamerový systém Žufanova 1112"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000249/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Záměr odkoupení spoluvlastnického podílu ČR na pozemcích parc. č. 621 a 622 v k. ú. Řepy a budově č. p. 252 ul. Čistovická, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000248/2022
(119)
Datum jednání Název usnesení Žádost o pronájem části pozemků parc. č. 1293/173, 1293/167, 2293, 1293/182, 1293/183, 2297, 2298, 1293/185, 2301, 2302, 1293/186, 1293/187, 1293/188 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,, Stavební úpravy vnějšího prostoru jižního, východního a západního průčelí bytového domu v ulici Makovského 1140 - 1145 Praha"