Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000265/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - projednání námitky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000264/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., se sídlem Na chobotě 1420/16, Řepy, PSČ 163 00, Praha 6, IČ: 08082316
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000263/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000262/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Pověření vedením Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000261/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Pověření vedením Právního odboru ÚMČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000260/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Zaslání finančního daru od MČ Praha 17 městu Kryry na odstranění následků přírodního jevu v obci Stebno
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000259/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 - DODATEK III.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000258/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Žádost o souhlas s realizací a trvalým umístěním přípojky plynu v pozemcích parc. č. 1400/1 a parc. č. 1400/4 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17, ke stavbě "Bezkontaktní myčka aut, Praha 17 - Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000257/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Změna OŘ ÚMČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000256/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "Rekonstrukce kanalizace, ul. Čistovická, Praha 17, Obnova vodovodního řadu, ul. Čistovická, Praha 17" na pozemcích parc. č. 1381/1, 1393, 1395, 1399, 1405, 1407/2, 1407/3 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000255/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Uzavření dodatku č.3 s dobou trvání nájmu 29 dnů - od 30.6.2021 do 28.7.2021 k nájemní smlouvě č. 6883/2011 na pronájem nebytových prostor č. 305 - odběrové místo poskytovatele diagnostických laboratorních vyšetření ve 3. NP čp. 1113 Žufanova ulice, ve správě MČ Praha 17, se stávajícím nájemcem, Aeskulab,k.s.,IČ:60470488,kterému skončí dodatkem č. 2 (8499/2021) k nájemní smlouvě, nájem dne 29.6.2021.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000254/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Výpověď z nájemní smlouvy na parkovací stání č. 67, Mrkvičkova ul., a vyhlášení výběrového řízení na pronájem výše uvedeného parkovacího stání
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000253/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Ukončení účinnosti usnesení č. 000130/2021 ze dne 12.4.2021 - Opatření ke zmírnění ekonomických důsledků nouzového stavu při epidemii coronaviru pro nájemce nebytových prostor sloužících k podnikání, svěřených do správě městské části Praha 17.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000252/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Pověření vedením Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000251/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2021/2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000250/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Podpora programu Trenéři ve škole Městskou částí Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000249/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 - DODATEK II.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000248/2021
(87)
Datum jednání Název usnesení Přijetí finančního daru od společnosti F1 RCW s.r.o. na rozvoj MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000247/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Bezdůvodné obohacení z titulu nadužívání budovy č. p. 252, na pozemku parc. č. 622 v k. ú. Řepy - podání námitky a zaslání výzvy České republice, ÚZSVM
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000246/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 305 - nestátního zdravotnického zařízení, poskytovatele diagnostických laboratorních vyšetření, ve 3. NP, (2. patře) poliklinika čp. 1113, Žufanova ul., Praha 6 - Řepy, 163 00.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000245/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Prodej či dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1362 o výměře 419 m2 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Karlovarská)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000244/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Výpověď smlouvy o poskytnutí licence k pořadům ev.č. 2015/0024 uzavřenou dne 26. 2. 2015 s PRAHA TV s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 - Karlín
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000243/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Dohoda o spolupráci, poskytování pohotovostní a jiné služby, vzájemné informační podpoře a součinnosti na úseku požární ochrany mezi JSDH Praha 17-Řepy a Letištěm Praha a.s.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000242/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000241/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Pořízení podpory k produktům VMware
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000240/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k výpůjčce pozemku parc. č. 1293/942 (o výměře 839 m2) v k. ú. Řepy, zapsaného na LV 925, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000239/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 7993/2016 s nájemcem nebytového prostoru č. 313 - ortopedická ambulance, v čp. 1144, Makovského ul., Praha 6 - Řepy, 163 00 o změně doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let s 3 měsíční výpovědní dobou a možností ukončení nájmu dohodou.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000238/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení uzavření nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor ve správě MČ Praha 17, sloužících k provozování ordinací a nestátních zdravotnických zařízení se stávajícími nájemci,
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000237/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Žádost o pronájem komory o vel. 6,6m2, vedle výtahu v 7. patře v čp. 1193 BBD Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00, invalidnímu nájemci z tohoto domu.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000236/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Žádost:
1. o rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce k nebytovému prostoru č. 312 - prodejna pekařství a cukrářství Erika, s.r.o. v přízemí domu čp. 1222, Makovského, Praha 6 - Řepy a
2. schválení rozšíření účelu užívání.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000235/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000234/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy pro stavbu STL plynovodního řadu a přípojky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000233/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Výpůjčka části pozemku parc. č. 63/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 z důvodu umístění odkládací schrány České pošty s. p.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000232/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Žádost společnosti EUROPLAKAT, spol. s r. o., o vydání souhlasu s prodloužením doby užívání stavby pro reklamu na pozemcích parc.č. 1482/5 a 1480/3 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000231/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení "Bytový dům Čistovická" na pozemcích č.parc. 1388/2, 1388/5 k.ú. Řepy při souběhu ulic Čistovická, Třanovského v Praze - Řepích
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000230/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000229/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Přijetí Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2019/0204 o poskytování služeb plavecké školy ve Sportovním centru Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000228/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000227/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 do 31.12. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000226/2021
(86)
Datum jednání Název usnesení Vyhodnocení zakázky "Migrace licencí a prodloužení servisní podpory Oracle"
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000035/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Organizační a personální změny v orgánech městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000034/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/11 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000033/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/32 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000032/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Úprava v "Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné"
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000031/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 6. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000030/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000029/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet)
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000028/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 5. 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000027/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 4. 2021 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000026/2021
(25)
Datum jednání Název usnesení Schválení aktualizace 2021 "Strategického plánu rozvoje Městské
části Praha 17"