Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000404/2020
(66)
Datum jednání Název usnesení Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - realizace
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000403/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000402/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení ,,Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ Laudova 1030/3 a 1031/1 a Brunnerova 1011/3, Praha 6 - Řepy - dodávka a montáž markýz a předokenních žaluzií"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000401/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - projednání změnového listu č. 37 f a návrhu Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000400/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "Revitalizace panelového domu v ulici Mrkvičkova 1366-1369, Praha 6 -Řepy" na pozemku parc. č. 1502/73 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000399/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "Revitalizace panelového domu v ulici Mrkvičkova 1361-1365, Praha 6 -Řepy" na pozemku parc. č. 1502/73 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000398/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Žádost o odprodej pozemků parc. č. 1352/4 a parc. č. 1352/249 v k. ú. Řepy o celkové výměře 12.008 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000397/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Žádost o odprodej či směnu pozemků parc. č. 593/4, 593/5, 594, 595 a 590 o celkové výměře 1.319 m2 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000396/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o zřízení služebnosti k realizaci stavby „T-Mobile - OP FTTS ring A159 NaMokline OK6601“, vedenou přes pozemek parc. č. 1959 v k. ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000395/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "14T0600 Obnova vodovodního řadu, ul. Doubravínova, Praha 17" na pozemcích parc. č. 1381/1, 1401, 1400/1, 1389/1 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000394/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "11M0300 Rekonstrukce kanalizace, ul. Doubravínova a okolí, Praha 17" na pozemcích parc. č. 1401, 1400/1, 1400/4, 1389/1 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000393/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Žádost společnosti ORIS spol. s r.o. se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ 43004474, o vydání souhlasu s umístěním stavby pro reklamu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000392/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Žádost o prodloužení nájemní smlouvy společnosti SuperSport spol. s r.o. se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, IČ 64582398, do 31 . 12. 2025.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000391/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení 1. Žádost o souhlas s rozšířením účelu užívání prostoru sloužícího k podnikání č. 103 - rekondiční služby a individuální poradenství v domě čp. 1136, ulice Jiránkova, Praha 6 - Řepy
2. žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000390/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000389/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 103 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. podlaží domu čp. 1145, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy - schválení pořadí zájemců na základě losování
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000388/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu:„Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000387/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Poskytování provozní podpory IS GINIS“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000386/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o poskytování servisní podpory pro Mobilní informační systém MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000385/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Studie zástavby na pozemku parc.č.560, kat.úz. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000384/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Výběr dodavatele sdružených služeb v rámci dodávky elektrické energie na roky 2021 až 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000383/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby, ve znění nařízení č. 7/2013 Sb. hl. m. Prahy, ve znění nařízení č. 1/2020 Sb. hl. m. Prahy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000382/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000381/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Přidělení mimořádné odměny ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000380/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. m. Prahy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000379/2020
(65)
Datum jednání Název usnesení Termíny jednání RMČ a zasedání ZMČ Praha 17 v I. pololetí 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000055/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Volba členů Kontrolního výboru
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000054/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Pověření KV ZMČ P17 zabývat se problematikou sporného gastrovybavení ve Sportovním centru Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000053/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ Praha 17 a společností Geosan Group a.s.
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000052/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000051/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000050/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000049/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 s účinností od 1.1.2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000048/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17 pro rok 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000047/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2021 pro městskou část Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000046/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000045/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000044/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 10. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000043/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2020 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000042/2020
(18)
Datum jednání Název usnesení Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000378/2020
(64)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 12. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000377/2020
(64)
Datum jednání Název usnesení Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000376/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Přerušení provozu mateřských škol Městské části Praha 17 ve dnech 28. – 31. 12. 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000375/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Projednání žádosti o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000374/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (nová odpadová legislativa)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000373/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 11. 2020 - DODATEK III.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000372/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2021 pro městskou části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000371/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Žádost Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. o dotaci na rok 2021 na poskytování pečovatelské služby.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000370/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s firmou EZH, a. s., ve věci servisu slaboproudých rozvodů Sportovního centra Řepy, ul. Na Chobotě č. p. 1420, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000369/2020
(63)
Datum jednání Název usnesení Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2020