Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000123/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Jmenování zbývajících členů komise pro o otevírání nabídek a hodnocení a výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - výstavba"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000122/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zpracování PD - přijetí Dodatku č. 2
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000121/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o výpůjčce na část pozemku 1381/1, Jana Koubová
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000120/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o výpůjčce části pozemku 1502/62, MUDr. Ivo Macela
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000119/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 2009/2142
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000118/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 2010/0363
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000117/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc.č. 752/32
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000116/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SMO 4 000 000 32 na zajištění Celoroční údržby veřejné zeleně a veřejných pěších komunikací a prostranství v k.ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000115/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/001279/2021 - předmětem je poskytnutí dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000114/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/001131/2021 - předmětem je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků určených na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000113/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Dohoda o poskytnutí dotace pro rok 2021 na zajištění sociálních služeb pro občany MČ Praha - Zličín
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000112/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Grafické práce, tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy".
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000111/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 3. 2021 - DODATEK II
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000110/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení hlasovacího a konferenčního systému“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000109/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení Fibre Channel SAN switche“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000108/2021
(78)
Datum jednání Název usnesení Projednání postupu ve věci podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 30 Af 88/2018-UOHS-R0063 zrušení provozovatele SC Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000107/2021
(77)
Datum jednání Název usnesení Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek a výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - výstavba"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000106/2021
(77)
Datum jednání Název usnesení 1.Uzavření dodatků s dobou trvání nájmu 29 dnů ke stávajícím nájemním smlouvám, kterými byly pronajaty nebytové prostory za účelem provozování ordinací a nestátních zdravotnických zařízení v k.ú. Řepy a kterým skončí platnost nájemní smlouvy na dobu určitou dne 31.3.2021.
2.Zveřejnění záměru uzavřít nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve správě MČ Praha 17, sloužících k provozování ordinací a nestátních zdravotnických zařízení se stávajícími nájemci, kterým skončí nájemní smlouvy dne 29.4.2021(ve znění dodatků) a dne 30.4.2021.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000105/2021
(76)
Datum jednání Název usnesení Zpracování mezitímní účetní závěrky společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. ke dni 28.2.2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000104/2021
(76)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 31. 3. 2021 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000103/2021
(76)
Datum jednání Název usnesení „MŠ Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému – DPS II.“ - výzva
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000102/2021
(76)
Datum jednání Název usnesení Realizace zadávacího řízeni na služby ¨Poskytování právních služeb¨
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000101/2021
(76)
Datum jednání Název usnesení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2021
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000100/2021
(76)
Datum jednání Název usnesení Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2020
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000099/2021
(75)
Datum jednání Název usnesení Rozhodnutí o podaní kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 30Af 88/2018 - ÚOHS - R0063 - Zrušení provozovatele Sportovního centra Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us ZMČ 000013/2021
(21)
Datum jednání Název usnesení Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000098/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Výběr nejvhodnější nabídky - Zařízení pro bezkontaktní měření tělesné teploty
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000097/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "Rodinný dům - rekonstrukce" z důvodu zateplení fasády rodinného domu v ul. Čistovická 239/16 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000096/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s. r. o., Na Chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000095/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Prodloužení nájemních smluv na pronájem nebytových prostor ordinací, svěřených do správy MČ Praha 17, se všemi nájemci, kterým skončí nájemní smlouva na dobu určitou 10 let v průběhu roku 2021 a 2022.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000094/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 1293/228 a parc. č. 2250 ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000093/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1923 a 1925 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17 stavbou „Praha 17, Řepy, Drahoňovského, VEOLIA KGJ, VOTS chytrá“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000092/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1381/1, 1407/3, 1408, 1407/4, 1405, 1407/2, 1407/1, 1406, 1395, 1397, 1394/1 a 1393 v k. ú. Řepy stavbou trvalé telekomunikační optické sítě "HFC Řepy-Bělohorské zahrady II."
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000091/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Dodatek č.4 k nájemní smlouvě 2009/2173, na pozemek pod garáží, parc.č. 752/24 a části parc.č. 752/1
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000090/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Souhlas s realizací stavby "INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA bytový dům Laudova 1009/18 a 1010/20, Praha 6 - Řepy", z důvodu trvalého umístění ocelové konstrukce pro vedení propojující vnitřní a venkovní část technologie tepelného čerpadla nad pozemkem parc. č. 1142/89 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000089/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Výpůjčka bezplatná části pozemku parc. č. 1397 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, lokalita ul. Hořovského
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000088/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Zveřejnění záměru pronájmu prostor restauračního zařízení objektu Sokolovny, Na Chobotě čp. 125, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000087/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Smlouva s firmou Poolakcent s. r. o., ve věci servisu technologie bazénu Sportovního centra Řepy, ul. Na Chobotě č. p. 1420, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000086/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 47, 1+k.k., v přízemí, 1. podlaží,Žufanova čp. 1095, Praha 6 - Řepy k pronájmu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000085/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 39 o vel. 1+k.k.
s přísl, v 6. patře, tj. 7. podlaží domu čp. 1094, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000084/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Volné byty k pronájmu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000083/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXVII."
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000082/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Návrh na uzavření smlouvy „Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000081/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Návrh na vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a dokumentace pro provedení stavby kontejnerového stání na směsný odpad pro lokalitu ul. Makovského 1335 - 1337
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000080/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Pořízení Fibre Channel SAN switche
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000079/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Pořízení hlasovacího a konferenčního systému
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000078/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení MŠ Španielova 1316, Praha 6 - Řepy - rekonstrukce elektroinstalace" - výzva
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000077/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Návrh na jmenování interního auditora Městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000076/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (nutnost změny kompetencí městských částí z důvodu novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000075/2021
(74)
Datum jednání Název usnesení Přerušení provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2021