Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)

Městská část Praha 17

7. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000022/2019

Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)

Zastupitelstvo městské části

1. projednalo

1. Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet).

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

2. schvaluje

závěrečný účet městské části Praha 17 za rok 2018:

1. Za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2018 s těmito výsledky:

příjmy celkem                                                             379 182 180,81 Kč

výdaje celkem                                                            380 531 353,19 Kč

schodek hospodaření                                                    1 349 172,38 Kč

2. Za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2018 s těmito výsledky:

výnosy celkem                                                              61 137 492,33 Kč

náklady celkem                                                             41 061 170,51 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním                          20 076 321,82 Kč

3. Za finanční hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 s následujícími vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy:

a) městská část odvede do státního rozpočtu                    48 498,00 Kč

b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy            119 780,00 Kč

c) městská část obdrží ze státního rozpočtu                     239 330,71 Kč

 

3. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn, uzavřít celoroční hospodaření Městské části Praha 17 vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad.

K méně závažným chybám a nedostatkům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 17 za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byla přijata nápravná opatření ještě před projednáváním závěrečného účtu v Zastupitelstvu Městské části Praha 17 dne 19. 6. 2019 na základě Příkazu starostky městské části Praha 17.

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )