Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020

Městská část Praha 17

12. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne

Usnesení

Us ZMČ 000004/2020

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020

Zastupitelstvo městské části

1. ruší

rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2020 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000043/2019 ze dne 18. 12. 2019

2. schvaluje

a) návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2020

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2020 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2020 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2020 v této výši:

příjmy celkem                147 537 tis. Kč

výdaje celkem                338 255 tis. Kč

plánovaný schodek        190 718 tis. Kč, který je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech

c) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2020 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2020

d) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2020 v příspěvkových organizacích dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2020

e) návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2020 dle tabulky č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2020 v této výši:

výnosy a tržby celkem                                     69 980 tis. Kč

náklady celkem                                               37 894 tis. Kč

hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)  32 086 tis. Kč

f) návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části Praha17 na rok 2020 dle tabulky č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020

3. zplnomocňuje

Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:

a) provádět rozpočtová opatření do výše 1 500 tis. Kč pro jednotlivé případy, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části

2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části

b) provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat:

1. změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a darů

O provedených rozpočtových opatření bude Rada městské části Praha 17 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání

4. ukládá

Radě městské části Praha 17:

1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů v hlavní činnosti

2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti

3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu 1 a 2 tohoto usnesení prostřednictvím "Zprávy" o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 a to po ukončení každého čtvrtletí 2020

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 4, Poznámka: )