Us RMČ 000253/2022

Městská část Praha 17

119. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000253/2022

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1143/7, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu  č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1143/7, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00, za minimální nájemné 130,-Kč/m2/měsíc/ bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 16. 6. 2022 do 15. 7. 2022 do 12.30 hodin. Došly 2 nabídky. Uchazeč č. 1 odstoupil před ukončením VŘ ze soutěže, jelikož získal jiné bydlení. 

2. schvaluje

- pořadí zájemců: 2.

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 102 o vel. 1+k.k. s přísl., v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1143/7, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, 163 00, se zájemcem č. 2.   za nabízené nájemné ve výši 133,- Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM vydat správní firmě Optimis spol., s r.o., Bendova 1121, Praha 6 - Řepy pokyn k uzavření nájemní smlouvy s výhercem VŘ.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )