Us RMČ 000240/2022

Městská část Praha 17

119. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000240/2022

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Pořízení 2ks serverů“

Rada městské části

1. se seznámila

s výběrem nejvhodnějšího dodavatele, který byl vybrán na základě vypsání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení Us RMČ 000214/2022 ze dne 29.6.2022

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče XANADU a.s., IČ: 14498138, s celkovou nabídkovou cenou 437 800,00 Kč bez DPH, 529 738,00 Kč s DPH.

3. zmocňuje

starostku Mgr. Alenu Kopejtkovou k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Mgr. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky Termín: 27.07.2022
4. ukládá

OINF zajistit vše potřebné.

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Vedoucí oddělení informatiky Termín: 12.08.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )