Us RMČ 000222/2022

Městská část Praha 17

118. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000222/2022

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 21 o vel. 1+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. 4.NP domu ul. Žufanova čp. 1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu  č. 21 o vel. 1+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. ve 4. NP domu ul. Žufanova čp. 1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00  za minimální nájemné 130,-Kč/m2/měsíc/ bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 18. 5. 2022 do 17. 6. 2022 do 12.30 hodin. Došly 4 nabídky. Obálky byly otevřeny na 13. jednání Majetkové a bytové komise dne 20. 6. 2022, byl sepsán protokol,

2. schvaluje

- pořadí zájemců: 4, 1, 3

- uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky k bytu  č. 21 o vel. 1+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. v 4. NP domu ul. Žufanova čp. 1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00, se zájemcem č. 4  za nabízené nájemné ve výši: 246,- Kč/m2/měsíc/bez služeb, 

3. ukládá

vedoucímu OSOM vydat správní firmě Optimis spol., s r.o., Bendova 1121, Praha 6 - Řepy, 163 00 pokyn k uzavření nájemní smlouvy se  zájemcem č. 4.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )