Us RMČ 000221/2022

Městská část Praha 17

118. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000221/2022

Žádost o prodloužení doby nájmu nebytového prostoru č. 1136/104 v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXX XXXXXXXXXX Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy  o prodloužení doby nájmu nebytového prostoru č. 1136/104  v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy, jehož je nájemkyní,  do 31. 8. 2022. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce MČ Praha 17  na 15 dnů bez připomínek,

2. schvaluje

uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.8582/2022 ze dne 17. 2. 2022 o prodloužení nájmu nebytového prostoru č. 1136/104 v přízemí domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha 6 - Řepy s nájemkyní paní XXXXX XXXXXXXXXXX Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy do 31. 8. 2022. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění,

3. ukládá

vedoucímu OSOM vydat správní firmě Optimis spol., s r.o. Bendova 1121, Praha 6 - Řepy pokyn k uzavření dodatku k nájemní smlouvě k nebytovému prostoru.

Zodpovídá:  Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )