Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)

Městská část Praha 17

16. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000206/2019

Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledku hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)

Rada městské části

1. projednala

1. Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet).

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

2. souhlasí

se závěrečným účtem městské části Praha 17:

1. Za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2018 s těmito výsledky:

příjmy celkem                                                             379 182 180,81 Kč

výdaje celkem                                                            380 531 353,19 Kč

schodek hospodaření                                                    1 349 172,38 Kč

2. Za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2018 s těmito výsledky:

výnosy celkem                                                              61 137 492,33 Kč

náklady celkem                                                             41 061 170,51 Kč

výsledek hospodaření před zdaněním                          20 076 321,82 Kč

3. Za finanční hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 s následujícími vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy:

a) městská část odvede do státního rozpočtu                    48 498,00 Kč

b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy            119 780,00 Kč

c) městská část obdrží ze státního rozpočtu                     239 330,71 Kč

 

3. ukládá

 

Mgr. J. Synkové - starostce mětské části

1. Zveřejnit Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet) na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup, a to nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání v Zastupitelstvu městské části Praha 17.

2. Předložit Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet) k projednání a k následnému schválení na zasedání nejbližšího Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )