Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne

Usnesení

Us RMČ 000187/2019

Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada městské části

1. projednala

Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se nahradí nař. č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

2. nesouhlasí

s nekoncepčním rozšiřováním zón placeného stání,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné kroky.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 31.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )