Usnesení k žádosti paní XY, bytem Vondroušova 1166, Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.23
ze dne

Usnesení k žádosti paní XY, bytem Vondroušova 1166, Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY nájemce bytu o vel. 1+k.k. ve 3. podlaží domu čp. 1166 ve Vondroušově ulici , Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu předmětného bytu


II. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu  o vel. 1+k.k. ve 3. podlaží domu čp. 1166  v ulici Vondroušova, Praha 6 - Řepy pod podmínkou předložení dokladů o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné ve výši 25.659, Kč a příslušných poplatků z prodlení a nákladů soudního řízení. Nájemní smlouva bude  uzavřena  na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a splátkových dohod , za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými  zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění usnesení