Usnesení k úplatnému převodu pozemků p.č. 594,595

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.15
ze dne

Usnesení k úplatnému převodu pozemků p.č. 594,595

Rada MČ

I. projednala  návrh na prodej pozemků p.č. 594 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43m2  a pozemku p.č. 595 zahrada o výměře 306m2 panu XY , který je vlastníkem domku na pozemku p.č. 594 v Čistovické ul.

II. zamítá návrh na odprodej pozemku 

III. schvaluje, že pozemek bude i nadále pronajímán.

IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.