Zasklení lodžie


Jak postupovat při vyřizování záležitostí - zasklení lodžie


Postup vyřízení věci:
Nájemník bytu v domě, který je ve vlastnictví Městské části Praha 17 a jehož záměrem je provedení zasklení lodžie bytu, se nejprve obrátí na odbor správy obecního majetku nebo na příslušného správce domu - firma OPTIMIS, spol. s r. o., kde získá základní informace.
Městská část Praha 17 jako vlastník obecních panelových domů požádala Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17 o vydání stavebního povolení na provedení zasklení lodžie, z čehož vyplývá, že na zasklení lodžií obecních panelových bytů je stavební povolení již vydáno.
Zastupitelstvo Městské části Praha 17 odsouhlasilo zasklívání lodžií zasklívacími systémy OPTIMI nebo VARIO, na které je vydáno zmíněné stavební povolení.

V případě zájmu o zasklení lodžie na vlastní náklady nájemce bytu, požádá nájemce správní firmu OPTIMIS o vyjádření k možnosti instalace zasklení lodžie.
Vyjádření technika správní firmy OPTIMIS nájemce předloží zástupci vlastníka domu, správě obecního majetku, spolu se žádostí o souhlas se stavebními úpravami. V případě souhlasu Odbor správy obecního majetku vyzve nájemce (stavebníka) k uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav.
S takto uzavřenou smlouvou si může nájemce objednat vlastní montáž zasklívacího systému. Po provedení stavebních prací podá nájemce (stavebník) na Odbor výstavby návrh na zahájení kolaudačního řízení. K žádosti je povinen doložit výše uvedenou smlouvu.

Záležitost vyřizuje: Vladimír Mareš, č. dveří 203, 1. patro

tel. 234 683 562

úřední hodiny:
pondělí 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,30 hod.
středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 18,30 hod.
pátek 7,30 – 11,00 hod.


Formuláře, náležitosti, doklady:

  • žádost o souhlas s provedením stavebních úprav - zasklení lodžie (bez formuláře)
  • "Smlouva o provedení stavebních úprav - zasklení lodžie na vlastní náklady nájemce bytu"


Lhůty k vyřízení:
30 dní

Forma vyřízení:

Žádost o souhlas, společně s vyjádřením technika správní firmy, označená názvem  „odbor správy obecního majetku“ se zasílá poštou, předá v podatelně úřadu nebo osobně na odboru správy obecního majetku.