Správa veřejného pohřebiště

Úřad městské části Praha 17
Odbor správy obecního majetku
Žalanského 291, 1. patro
Správa veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště v Praze Řepích

Městská část Praha 17 jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

Tento řád je závazný pro provozovatele pohřebiště, pro správce pohřebiště a pro všechny subjekty zajišťující služby na pohřebišti, pro objednavatele těchto služeb, nájemce hrobových a urnových míst, pro návštěvníky pohřebiště a osoby, které zde se souhlasem správce pohřebiště provádějí jakékoliv práce.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Praze-Řepích.

 2. Provozovatelem pohřebiště je městská část Praha 17, správcem pohřebiště odbor správy obecního majetku.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví dle ročního období takto:

listopad-březen 8.00-18.00 hod

duben-říjen 8.00-20.00 hod

V době pietních událostí je pohřebiště veřejnosti přístupné o dvě hodiny déle.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména se nesmí chovat hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a dále je zakázáno vodit na pohřebiště psy, kočky a jiná zvířata.

 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

 7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

 8. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu hřbitova pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k zalévání zeleně. Je zakázáno odnášet vodu z areálu pohřebiště.

 9. Hřbitovní odpad je třeba odkládat na stanovená místa (kontejner je určen pouze pro rostlinný odpad a umělé květiny, nikoliv pro zeminu a části hrobového příslušenství)

 10. Návštěvníci nejsou oprávněni bez souhlasu správce provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně výstavby nové zeleně.

 11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb.).

 12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 1. Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

  1. pronájem hrobových míst
  2. vedení evidence o hrobových místech
  3. vedení evidence související s provozováním rozptylů zpopelněných ostatků
  4. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikace a okolní zeleně v areálu pohřebiště
  5. zajišťování likvidace odpadu
  6. zamykání a odemykání vstupu na pohřebiště dle provozní doby
 2. Další služby spojené s výkopovými pracemi souvisejícími s pohřbením a exhumací, pohřbívání, ukládání zpopelněných lidských pozůstatků a rozptyl zpopelněných ostatků provádějí jiné právnické nebo fyzické osoby na základě smlouvy nebo písemného pověření k těmto výkonům správcem pohřebiště. Osoby vykonávající uvedené činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště jsou povinny dodržovat řád veřejného pohřebiště.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:

  1. předat nájemci vyznačené hrobové místo k užívání,
  2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,
  3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy to je nezbytné (např. v důsledku živelní pohromy), nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu.
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ust. čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště.

 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

  1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušující estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových místa ostatních nájemců a dalších osob.
  3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

 4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

 5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst 9 zákona.

 6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

 7. Strpět označení hrobů provedené správce pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

 8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

 9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, které mají souhlas správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní části rakve.

 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakve může být pouze z matriálů jako dřevěné jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85 m, a to:

  • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  • kovové s nepropustným dnem
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 8

Tlecí doba

 1. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

  1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
  2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např., z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp.cihlového zdiva apod.
  3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  5. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

  1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm.
  2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
  9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2.</sup>
  12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
 3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

  • dobu výstavby hrobky
  • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  • požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště
  • podmínky používání komunikací pohřebiště
  • způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  • povinnost dozoru při výstavbě
  • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště.Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 5. Práce je nutno na pohřebišti provádět takto:
  • výkopy hrobů a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování, obkládání hrobů a ukládání pozůstatků zemřelých provádějí výhradně osoby pro tyto práce kvalifikované, nebo subjekty zajišťující pohřební služby, vždy na základě předchozího schválení správce pohřebiště
  • práce řemeslné nebo umělecké mohou provádět jen osoby nebo subjekty pro tyto práce kvalifikované, opět na základě předchozího souhlasu správce
  • jednoduché práce nutné k udržování a výzdobě hrobových míst jsou oprávněni provádět nájemci sami.
 6. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

  • respektováním důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
  • přebytečnou zeminu při úpravě jednotlivých hrobových míst a zbytky hrobového příslušenství odvést na skládku, která je k tomu určena (nikoliv do kontejneru, který je určen pouze pro hřbitovní odpad)
 7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Provoz rozptylové loučky

 1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti Praha 17 – Řepy na místě předem k tomuto účelu určeném.

 2. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět pouze provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.

 3. Rozptyly zpopelněných ostatků zajišťuje pro provozovatele veřejného pohřebiště na základě platné smlouvy firma ANT SERVICES spol. s r.o., sídlo: Na náměstí 487, Všetaty 277 16, IČO: 05913675.

 4. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání projevené objednatelem po předložení dokladu o zpopelnění, případně po předložení potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě, když se např. ruší hrobové místo) a po uhrazení poplatku správci pohřebiště.

 5. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě firmě ANT SERVICES spol. s r.o., sídlo: Na náměstí 487, Všetaty 277 16, IČO: 05913675.

 6. Provozní období rozptylové loučky (rozptyly zpopelněných ostatků) je: - pouze v měsících květen až říjen

 7. Termín a čas rozptylů se sjednává s firmou ANT SERVICES spol. s r.o., sídlo: Na náměstí 487, Všetaty 277 16, IČO: 05913675.

 8. Rozptyl se neprovádí v období listopad–duben.

 9. Rozptyl lze provádět s účastí i bez účasti objednatele.

 10. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na rozptylové loučce na ploše cca 1 m2.

 11. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.

 12. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán.

 13. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

 14. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.

 15. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.

 16. Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní knize, která obsahuje následující údaje:

  • jména a příjmení osob, jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny,
  • datum jejich narození a úmrtí a rodná čísla, byla-li přidělena,
  • datum a místo zpopelnění a číslo dokladu o zpopelnění,
  • hřbitov a číslo hrobu, ze kterého byly zpopelněné ostatky (urna) vyjmuty,
  • datum rozptylu,
  • jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu objednatele rozptylu.

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Tímto řádem veřejného pohřebiště se ruší dosavadní hřbitovní řád z 1.11.1997, směrnice pro provádění stavebních prací na pohřebišti ze dne 19.4.1999, návštěvní řád místního hřbitova ze dne 1.11. 2000.

Článek 12

Účinnost

Tento řád je účinný dnem 1.10.2019 dle rozhodnutí Rady místního zastupitelstva ze dne 9.9.2019.

Dodatek č. 1 pohřebiště