Základní právní předpisy

Úřad městské části Praha 17

Odbor občansko-správní

přízemí ÚMČ Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Základní právní předpisy ( v platném znění )

 

 • z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • z.č. 154/1998 Sb., novela zákona o státních symbolech ČR

 • z.č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů

 • z.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • z.č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

 • z.č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení )

 • z.č. 128/2000 Sb., o obcích

 • z.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů

 • z.č. 91/2012 Sb. o mezinárodnním právu soukromém

 • nař. vl. č. 222/2002 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

 • z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 • v.č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 sb.

 • v.č. 59/2002 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí

 • z.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

 • z. č. 250/2008 Sb. kterým se mění některé zkony související s oblastí evidence obyvatel

 • v.č. 326/2000 Sb., o označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

 • z.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích

 • z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • nař.vl. č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • v.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 • z.č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství / sdělení MZV č. 235/1995 Sb./ doplněné nótami ze dne 9.11. a 28.12.1994

 • z.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

 • z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • z.č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů

 • z.č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů

 • v. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

 • v.č. 36/2006 Sb o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 • z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmění a o změně některých souvisejících zákonů