Informace pro rodiče nezletilého cizince, kteří pro něj žádájí o udělení státního občanství ČR

Podmínkou pro podání žádosti občanů mimo EU o udělení státního občanství ČR je trvalý pobyt v ČR v délce 5 let!

Podmínkou pro podání žádosti občanů EU o udělení státního občanství ČR je trvalý pobyt v ČR v délce 3 let!

V obou případech lze podat žádost o prominutí délky trvalého pobytu

Veškeré dokumenty se předkládají v českém jazyce.
Všechny cizojazyčné doklady musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka.
Doklady, které byly vydány ve státě, se kterým ČR nemá smlouvu o právní pomoci, musí být legalizovány a superlegalizovány, případně opatřeny ověřovací doložkou, tzv. Apostillou.
Podrobnosti na internetových stránkách MV ČR – www.mvcr.cz

Úředním jazykem při jednáních je čeština. Klient je povinen si zajistit služby tlumočníka. Zdarma tyto služby poskytují některé neziskové organizace.

 

Rodiče nezletilého cizince, kteří pro něho žádají o udělení státního občanství České republiky, jsou povinni podle zákona 186/2013 Sb., o státním občanství ČR předložit:

1/ Žádost o udělení státního občanství ČR (z jakého důvodu žádají)

případně i žádost o:

 • prominutí 5letého trvalého pobytu v případě, že nesplňují tuto podmínku (platí pouze pro občany mimo EU)
 • prominutí 3letého trvalého pobytu v případě, že nesplňují tuto podmínku (platí pouze pro občany EU

Nezletilý starší 15 let napíše souhlas se změnou svého státního občanství a podepíše na matrice. Žádost za nezletilého mohou předložit i rodiče, je-li žádost opatřena úředně  ověřeným podpisem nezletilého

2/ Životopis (zpracovaný volnou formou v českém jazyce) – předkládá jen nezletilý starší 15 let

životopis musí obsahovat:

 • údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby
 • údaje o pracovní nebo jiné výdělečné činnosti
 • údaje o studiu v ČR
 • údaje o rodinném a společenském životě

3/ Vyplněný dotazník

4/ Rodný list nezletilého, oddací list rodičů eventuálně rozsudek o rozvodu manželství nebo svěření do péče jednoho z rodičů, případně úmrtní list zemřelého rodiče.

5/ Průkaz totožnosti nezletilého i rodičů (povolení k pobytu cizince + cestovní doklad)

 

Další požadavky

Nezletilý starší 15 let

1/ doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka

zkouška je povinná!

Národní ústav pro vzdělávání http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/

nebo

školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

podmínkou jsou 3 roky studia na základní nebo střední škole, kde byl vyučovacím předmětem český jazyk

 

Nezletilý mladší 15 let

1/ potvrzení z MŠ

nebo

školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

podmínkou jsou 3 roky studia na základní škole, kde byl vyučovacím předmětem český jazyk

 

2/ doklady, které prokazují pobyt žadatele na území ČR (rozhodnutí MV ČR) a jeho pobyty v zahraničí

3/ doklady za poslední 3 roky, které nejsou starší 30 dnů:

 • potvrzení z Finančního úřadu
 • potvrzení z Celní správy ČR
  • Celní úřad pro hl. m. Prahu, Washingtonova 7, P. O. Box 741, Praha 1
  • potvrzení VZP (nebo jiného pojišťovacího subjektu, u kterého je žadatel registrován)

 

Pokud rodiče nepracují (nebo jejich příjmy nepokryjí jejich životní náklady) připojí doklady prokazující zdroje jejich finančních prostředků sloužících k zajištění životních potřeb nezletilého v ČR

 • potvrzení, že jsou příjemcem invalidního nebo starobního důchodu

nebo

 • doklady které prokazují příjmy rodičů, pokud je na jejich příjmy nezletilý odkázán

nebo

 • doklady, že disponují příjmy ze zahraničí
 • potvrzení z Úřadu práce o čerpání ev. nečerpání sociálních dávek a/nebo dávek hmotné nouze

Rodiče, kteří v ČR pracují nebo pracovali, připojí:

 • potvrzení o svém současném zaměstnání včetně informace o výši příjmu (vydá zaměstnavatel)

pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, příp. další podklady prokazující pracovní aktivity rodičů, kterým se v ČR v minulosti věnovali