Oznámení - hlášení adresy pro doručování

V souvislosti s novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, lze s účinností od 1.7.2009 podle ust. § 10b, odst. 1, zák. č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel, na žádost obyvatele v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, tj. podle občanského soudního řádu. Jedná se o zvolenou adresu pro doručovaní, kde si bude občan soudní písemnosti přebírat. Zároveň podle ust. § 10b, odst. 2, platí, že adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu (viz ukázka formuláře). Pro nahlášení doručovací adresy je nezbytné dostavit se osobně na ohlašovnu, tj. na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občansko-správního, přízemí budovy Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy, a prokázat svoji totožnost. Případně je možné vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem odevzdat v podatelně úřadu nebo zaslat ohlašovně v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

formular_pro_dorucovani