Základní právní předpisy

Úřad městské části Praha 17
ODBOR EKONOMICKÝ
Žalanského 291
Praha-Řepy

 

Základní právní předpisy (v platném znění)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 255/2012Sb.,  o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

  

Vyhlášky hl. města Prahy

23/2003 Sb. HMP, Vyhláška o místním poplatku ze psů

5/2011 Sb. HMP, Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10/2011 Sb. HMP, Vyhláška o místním poplatku ze vstupného

6/2011 Sb. HMP, Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

27/2003 Sb. HMP, Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

10/2013 Sb., HMP Vyhláška, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

55/2000 Sb. HMP, Vyhláška, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy