Správní poplatky

Správní poplatky vybírané oddělením správy daní, poplatků a vymáhání

 

podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku:

 

Sazebník správních poplatků:

 

Položka 1

Přijetí žádosti nebo návrhu o

d) povolení posečkání poplatku anebo povolení jeho zaplacení ve splátkách: 400 Kč.

 

Položka 21

Přijetí žádosti o

c) povolení k umístění herního prostoru: 4 000 Kč

d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování: 2 500 Kč.