Místní poplatky

Charakteristika jednotlivých místních poplatků

 Místní poplatek ze psů:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 23/2003 Sb. v platném znění) 

Tento poplatek má zejména regulační charakter, proto je stanoven diferencovaně, např. vyšší sazba u panelových domů a nižší v lokalitě rodinných domků.

Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Uvádíme sazby poplatku na naší městské části:

a)      roční sazba za jednoho psa v panelovém domě činí Kč 1.500,-

b)      roční sazba za druhého a dalšího psa téhož vlastníka v panelovém domě činí Kč 2. 250,-

c)      roční sazba za jednoho psa v rodinném domě činí Kč 600,-

d)     roční sazba za druhého a dalšího psa téhož vlastníka v rodinném domě činí Kč 900,-

e)      je-li vlastníkem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, anebo osoba starší 65 let, činí roční sazba Kč 200,- a sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka Kč 300,-

f)       úleva od poplatku se poskytne tomu držiteli, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Na úlevu od poplatku má držitel nárok ve dvou po sobě jdoucích letech (ve výši 2 x 350,- Kč, celková úleva za dva roky činí 700,- Kč) následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil, tj. psa dal očipovat a  zaregistroval se na Odboru živnostenském a občanskoprávním Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1 pomocí formuláře Registrační karta chovatele psa, kterou naleznete v sekci Služby občanům – Formuláře – Místní poplatek ze psů.

g)      osvobození od poplatku je poskytnuto držiteli psa převzatého z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to

-          nečiní-li více než 600,- Kč ročně nejpozději do 31. 3. každého roku

-          činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a  31. 8. každého roku. 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 5/2011 Sb. v platném znění)

Obec zavedením tohoto poplatku a určením výše sazby reguluje dobu a rozsah záboru na veřejném prostranství, aby mohlo být veřejné prostranství (místní komunikace, veřejná zeleň, parky, apod.) užíváno způsobem, ke kterému bylo určeno a v některých případech neztěžovalo například udržování veřejného pořádku.

Sazba poplatku za umístění na veřejném prostranství činí na naší městské části za každý i  započatý m2 a den:

a) - za umístění stavebního zařízení a pro související skládky materiálů Kč 10,-
- za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí a pro skládky materiálů Kč  3,-
- za umístění stavebního zařízení a pro související skládky materiálů při regeneraci panelových domů Kč  3,-
b) za umístění reklamních zařízení Kč 20,-
c) - za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje Kč 10,-
- za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení   Kč  3,-
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  Kč 50,-
e) za umístění zařízení cirkusů  Kč  1,-
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  Kč  5,-
g) pro potřeby tvorby filmových televizních děl Kč 10,-
h) za umístění skládek Kč 10,-
i) - pro kulturní akce  Kč  4,-
- akce na které hl. m. Praha nebo m. č. Praha 17 poskytuje finanční prostředky Kč  0,- (poplatek se nevybírá)
j) pro sportovní akce Kč  2,-
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla Kč 10,-
l) za provádění výkopových prací Kč 10,-
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb Kč 10,-
n) - pro reklamní akce Kč 10,-
- volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů Kč  0,- (poplatek se nevybírá)

Místní poplatek z pobytu 

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2019 Sb. v platném znění) 

Poplatek se vybírá z úplatného pobytu, trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 

Sazba poplatku činí 21 Kč za započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a)      nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZPT/P a její průvodci,

b)     mladší 18 let,

c)      hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d)     pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti,

e)      vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f)       pobývající na území obce

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  3. v zařízení sloužící pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmu právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací

g)      příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. 

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Místní poplatek ze vstupného:

(Právní předpis: Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška hl. m Prahy č. 10/2011 Sb. v platném znění)

Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o DPH, je-li v ceně vstupného obsažena.

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku u akcí spojených s restauračním provozem typu diskotéky, taneční zábavy, plesy apod. činí 20% z vybraného vstupného.

Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.