Mimořádné 17. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
17
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

17.1 Kontrola zápisu / schválení programu
17.2 Poskytnutí finančních prostředků formou příspěvku s účelovým určením v roce 2020 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17
17.3 Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 259/6, 260/10 a části pozemku parc. č. 260/1 v k.ú. Řepy vč. na nich umístěných staveb místní obslužné komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
17.4 Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o., se sídlem Na Chobotě 1420/16, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období srpen 2020 – říjen 2020
17.5 Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17
17.6 Odpuštění nájmu společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. do doby ukončení vládních opatření


• Pevný bod – Interpelace členů ZMČ