3. jednání Zdravotní komise

Orgán
Zdravotní komise
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni – členové komise:Mgr. Monika Čermáková, MUDr. Kateřina Pekárková, doc. MUDr. Eduard Šťastný, Ph.D.

Program:

  1. Přivítání členů v komisi, představení nového člena, zahájení komise
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Současný stav zdravotnictví na území MČ Praha 17
  4. Návrhy do strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17 v oblasti zdravotnictví
  5. Různé
  6. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání a přivítání.

Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné členy komise, představil nového člena a seznámil přítomné s programem jednání.

Na úvod předseda komise MUDr. Katra sdělil, že při stanovování termínů této komise, se snažil vždy všem vyhovět dle jejich časových možností, nicméně někteří členové včas neodepisovali a byl tak problém včas rezervovat jednací síň a současné dát všem členům termín dostatečně dopředu na vědomí. Proto důrazně všechny požádal, aby tajemnici odepisovali v co nejkratších termínech a současně sdělil, že nejlepší způsob bude, když se termín dalšího jednání stanový na konci tohoto jednání a všichni přítomní se na něm shodnou.

2. Volba ověřovatele

Předseda komise MUDr. Antoine Katra požádal přítomné o volbu ověřovatele zápisu Zdravotní komise. Navržená na ověřovatelku zápisu byla Mgr. Monika Čermáková, která návrh přijala.

Průběh hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Ověřovatelkou zápisu Zdravotní komise byla zvolena Mgr. Monika Čermáková.

3. Současný stav zdravotnictví na území MČ Praha 17

Předseda komise MUDr. Katra požádal přítomné členy o diskuzi na toto téma. Dále se vrátil k probíranému tématu minulého jednání, kdy se zejména jednalo ohledně odběrového místa, kdy nakonec došlo k změně poskytovatele těchto služeb i přes doporučení komise. Nicméně uzavřel to s tím, že tato komise je pouze poradní orgán RMČ Prahy 17, nikoli rozhodující. Dále pan předseda sdělil, že by bylo vhodné komisi posílit o jednoho či dva nové člena a zda přítomní o někom vhodném vědí, mohou ho navrhnout. Nemusí se nutně jednat o lékaře, ale někoho, kdo do komise může přispět svými znalostmi. Uvedl například pana kolegu Svobodu, který se zabývá statistikami a prognózami.

K současnému stavu pan předseda dále uvedl, že píše články pro Řepskou 17ctku, kdy se zabývá coronavirem a nadcházející chřipkovou sezónou a jak tyto dvě onemocnění rozeznat a vyzval další členy komise, aby se k němu přidali, pokud mají zájem.

Dále na téma současného stavu probíhala diskuze: Mgr. Čermáková uvedla svou zkušenost z Centra sociálně zdravotních služeb, kde jako motivaci zaměstnancům se očkovat, udělila každému dva dny volna navíc, které mohli v případě očkovaní využít. Dále sdělila, že při akcích, které pořádají pro seniory zjistili, že při návštěvě kulturních akcích nemusela většina seniorů podstupovat kontrolní testy, jelikož je drtivá většina z nich očkována. K tomu předseda dodal, že ti lidé, kteří jsou přesvědčeni, že se nechtějí očkovat je těžké přesvědčovat, protože je to osobní záležitost. Nicméně lékařům nezbyde nic jiného, než je v tom pokračovat a dbát na to, aby byli lidé co nejvíce o očkování informováni. MUDr. Šťastný sdělil, že jsou již dostupné informace o tom, že vakcína Pfizer po šesti měsících ztrácí na účinnosti, a to až o 50% a bude nutné podstupovat třetí dávku. MUDr. Pekárková upozornila na to, že nezaznamenala ve své praxi, že by stoupal počet nakažených seniorů, domnívá se že očkování i preventivní opatření jsou účelná. Ovšem byla by zdrženlivá s třetí dávkou po 6 měsících a to zejména u seniorů, kdy se setkala se závažnějšími vedlejšími účinky u této skupiny po třetí dávce. Dále na toto téma přítomní diskutovali.

Komise se shodla na tom, že obecně je v naší MČ hodně doktorů, kteří jsou již v důchodu a stále ordinují, sám MUDr. Katra a jeho žena, což jsou odborné ordinace (ORL a oční), jsou již v důchodu, MUDr. Katra plánuje svou ordinaci předat synovi. Několik zubařů, mají ten stejný problém, neurologie, praktici. Do budoucna by bylo vhodné uspořádat setkání s lékaři na naší MČ a zjistit jejich plány do budoucna, zda mají zástupy atd. Mezi doktory je cca 30% pracujících doktorů v důchodu. Někteří pracovat chtějí, ale i tak je třeba zjišťovat jejich názory a plány do budoucna. V tuto chvíli neexistuje žádná statistika, na naší MČ je zastoupen slušný počet lékařských oborů, ale také jich dost chybí. K tomu Mgr. Čermáková dodala, že je problém sehnat i praktika pro dospělé a současně je zde přísun nových obyvatel. Dále uvedla, že mají v CSZS hodně klientů v domácí péči, kdy pečují o klienty v domácnosti a rozhodli se, že by někdy v lednu, únoru sezvali konferenci s odborníky, aby se s nimi dohodli na tom, co je z obou stran třeba a nastavili si spolupráci. Klientela jim roste a zvyšují se počty klientů s demencí a je třeba pracovní tým proškolovat, aby s touto klientelou byli schopni pracovat a ráda by tam pozvala i členy zdravotní komise. Komise s tímto souhlasí a předseda komise zdůrazňuje, že celkově by měla zdravotní a sociální komise více spolupracovat.

4. Návrhy do strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17 v oblasti zdravotnictví

Předseda komise vyzval členy, zda mají připravené návrhy do nového strategického plánu. Někteří členové plán neměli k dispozici a neměli představu co je po nich požadováno, a tak předseda požádal všechny přítomné, aby si do příštího jednání nastudovali strategický plán z minulého období a připravili si vlastní návrhy, které budou prezentovat na dalším jednání.

5. Různé – v rámci diskuze

6. Zakončení, stanovení dalšího termínu

Závěrem předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Další termín jednání byl stanoven na 25.11.2021, místo konání bude tentokrát v CSZS, které nabídla členka Mgr. Čermáková, vzhledem k časté obsazenosti zasedací síně MČ Prahy 17.

Vyhotovila: Mgr. Marcela Bezdomniková, dne 08.10.2021
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda komise, dne 8.10.2021
Ověřila: Mgr. Monika Čermáková, dne 11.10.2021