Školství

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Přihlášku a evidenční list je možné od 1. dubna 2023 stáhnout z webových stránek mateřských škol, případně vyzvednout v jednotlivých mateřských školách.
Zápis proběhne dne 3. 5. 2023 od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin na těchto mateřských školách:

Vytvořeno: 31.1.2023

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vytvořeno: 25.5.2022

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 3. 2022 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vytvořeno: 25.5.2022

Povinná předškolní docházka

Od 1. 1. 2017 nastává v předškolním vzdělávání několik změn. Nejdůležitější novinkou je povinná předškolní docházka. To znamená, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. Pro školní rok 2017/2018 se tedy bude týkat dětí, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Co tato novinka znamená pro vás, rodiče? 

Vytvořeno: 2.3.2017