Vyhodnocení výsledků - parkování v Řepích

Parkování v Řepích

Názory obyvatel na budoucí možnosti systému parkování v Řepích na Praze 17

Úvod
Šetření zaměřené na názory obyvatel Městské části Praha 17 - Řepy na možnosti nově vytvářeného systému parkování probíhalo v červnu 2018. Otázky do ankety si stanovila městská část sama. Šetření bylo realizováno jednak formou ankety na internetu (dotazník google) - 1091 odpovědí, dále bylo provedeno jedno dotazníkové šetření v ulicích - 395 odpovědí a obyvatelé mohli dotazník vyplnit na sběrných dvou místech v Řepích - 127 odpovědí v boxu na MUČ Praha Řepy a 178 odpovědí ve sběrném boxu v KR Průhon. Celkem na anketu odpovědělo 1791 obyvatel Řep.

Shrnutí výsledků

 • Z 1791 odpovědí necelé tři čtvrtiny (71%) respondentů nechtějí parkovací zóny, pouze necelá jedna třetina (29%) s nimi souhlasí.
 • Zóny parkování by podle názorů dotázaných měly být především ve variantě – rezidentní a jako druhá volba smíšený.
 • Za parkovací zóny není ochotno platit 63% dotázaných, tj. 1133 osob, je ochotno platit 35%, tj. 630 dotázaných, z nich je 23% dotázaných ochotno platit 700 Kč měsíčně.

Ve volné otázce, ve které dotázaní měli možnost napsat své názory, se vyskytovaly následující názory obyvatel MČ na možnosti řešení této situace:

 • Pro rezidenty parkovací zóna zadarmo za první, resp. jedno auto v rodině a platit za další auta a auta k podnikání.
 • Vytvoření parkovacích domů - navrhuje 100 dotázaných
 • Názor, že v současné době je parkovacích míst dostatek, je třeba je jen uspořádat vyznačenými pruhy - 50 dotázaných
 • Rozšířit parkoviště - 10 dotázaných

Vyhodnocení výsledků šetření

1) Chcete v Řepích zónu placeného stání?

Na otázku „zda chtějí obyvatelé v Městské části Řepy zónu placeného stání“ odpovědělo

 • ANO odpovědělo 29% respondentů, tj. 518 respondentů
 • NE odpovědělo 71% respondentů, tj. 1273 respondentů

Z 1791 odpovědí necelé tři čtvrtiny (71%) respondentů nechtějí parkovací zóny, pouze necelá jedna třetina (29%) s nimi souhlasí.

U varianty ANO měli dotázaní vybrat svoji preferovanou variantu režimů placeného stání.

Graf_1

Pokud ano, který z uvedených režimů preferujete?

Z 518 respondentů, kteří odpověděli ano, vybralo varianty režimů 486, tzn. že neodpověděli všichni respondenti, ale většina z nich.

 • REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) – určený pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti - 342 odpovědí
 • SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) – určený pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků – 127 odpovědí
 • NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) – určený pro krátkodobé parkování všech – 17 odpovědí

Zóny parkování by podle názorů dotázaných měly být především v režimu – rezidentní a jako druhá volba smíšený. Návštěvnický režim dotázaní nevidí jako užitečný.

2) Jste ochoten platit za místo na nově zbudovaném parkovišti či parkovacím domě?

 • ANO - 630 respondentů - 35%
 • NE – 1133 respondentů - 63%
 • nevyplnilo – 28 respondentů, tj. 1,5%

Za místo na nově zbudovaném parkovišti či v parkovacím domě není ochotno platit 63% dotázaných, tj. 1133 osob, je ochotno platit 35%, tj. 630 dotázaných. 28 dotázaných neodpovědělo na tuto otázku.

Graf_2

Pokud ano, kolik jsem ochoten zaplatit měsíčně? Odpovědělo 630 respondentů (35%).

 • 700,- Kč - 392 respondentů tj. 23%
 • 850,- Kč - 113 respondentů, tj. 6%
 • 1000,- Kč - 106 respondentů, tj. 6%
 • Neodpovědělo 1180 respondentů tj. 65%

Na otázku jakou částku jsou dotázaní ochotni platit za místo na nově zbudovaném parkovišti či v parkovacím domě odpovědělo 23% dotázaných, že je ochotno platit 700 Kč měsíčně. Ve volné otázce č. 3 několik respondentů (10 krát) napsalo, že navrhují možnost pro rezidenty parkovací zóna zadarmo za první, resp. jedno auto v rodině a platit za další auta a auta k podnikání. Ve volné otázce se objevila v 15 případech odpověď „Jsem ochoten platit pouze 100 - 300 Kč.“

3) Náměty na jiné řešení parkování

Nejčetnější náměty k řešení parkování v MČ 17

 • Vytvoření parkovacích domů - 100 odpovědí
 • Parkovacích míst je dostatek, je třeba je jen uspořádat vytvořením vyznačených míst na parkování - 30 odpovědí
 • Jasně vyznačit pruhy – 20 odpovědí
 • Rozšířit stávající parkoviště - 10 odpovědí
 • Vyčistit řepské parkoviště od nepojízdných aut, bude dalších 30-40 míst – 10 respondentů
 • Udělat parkoviště okolo železnice - 9 odpovědí

Realizace a vyhodnocení šetření – AMBIS.Vysoká škola.

Vytvořeno: 30.8.2018