Parkoviště Mrkvičkova

Základní technický popis stavby:
SO 01 Komunikace
Stavební objekt zahrnuje veškeré zpevněné plochy, tj. příjezdovou komunikaci, parkovací stání,komunikace uvnitř parkoviště i navazující chodníky a schodiště.

Dopravní řešení
Parkoviště je navrženo pro 104 parkovacích stání, z toho je šest stání vyhrazeno jako stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stání jsou navržena jako kolmá o základních rozměrech 5,0 × 2,5 m, s rozšířením krajních stání o 0,25 m. Stání na obvodu parkoviště jsou zpevněna v délce 4,5 m a zbylých 0,5 m délky je uvažováno přesahem vozidla přes obrubu. Vnitřní komunikace v parkovišti jsou navrženy jako obousměrné o šířce 6,0 m. Vjezd na parkoviště bude opatřen závorou, čímž bude využití parkoviště omezeno pouze na daný okruh uživatelů s předplaceným povolením. Příjezdová komunikace je dvoupruhová obousměrná s celkovou šířkou 7 m, dále je jednostranně zřízen chodník pro chodce o šířce 2 m. Napojení na stávající ulici Mrkvičkova je navrženo v místě stávajícího sjezdu, který bude rozšířen.

K minimalizaci případného negativního vlivu na okolí je kolem parkovací plochy navržena jako kompenzace výsadba vhodných částečně vzrostlých dřevin. Parkoviště a příjezdová komunikace bude osvětlena v souladu s požadavky příslušných předpisů. Svítidla budou umístěna a směrována tak, aby nedošlo k rušení okolních obyvatel přímým osvětlením.

Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou takto:
Zahájení prací: 24. 9. 2018
Dokončení díla: 16. 1. 2019
Doba realizace činí tedy 115 dní.

Stáhněte si dokument Podrobná situace.pdf s plánem stavby

Podrobná situace.pdf

Vytvořeno: 26.9.2018