Oprava lávky pro pěší Řepy - Zličín

Lávka přes železniční trať mezi ulicemi Do Blatin a Drahoňovského se dočkala opravy

Po dlouhém a složitém projednávání a přípravách začaly 22.10.2018 práce na opravě přemostění mezi Zličínem a Řepy, jejímž investorem je MČ Praha – Zličín. Součástí oprav jsou současně vybudování nové pochozí plochy lávky včetně dilatačních závěrů, nových železobetonových hrobečků pod všemi ložisky, oprava odvodnění povrchu lávky, obnova protikorozní ochrany, sanace betonových pohledových ploch spodní stavby, oprava uzemnění ocelové konstrukce lávky, oprava upevnění ocelové kabelové chráničky, údržbě ložisek, výměna ochranných zařízení proti účinkům výfukových plynů, obnova PKO kabelových žlabů s přivařením ocelových poklopů, výměna stávajícího asfaltového krytu přístupových komunikací za nový, oprava a nové PKO zábradlí přístupových komunikací.

Nejprve budou prováděny práce na přístupových komunikacích a lávce samotné, které nevyžadují zvednutí mostní konstrukce. Lávka bude muset být po dobu provádění stavby pro veřejnost uzavřena a na základě stanovení silničního správního úřadu je doporučeno v případě potřeby využít obchozí trasu, která vede přes železniční přejezd v ul. Na Radosti. V zimním období (cca 12/2018 - 02/2019), budou práce z důvodu technologií oprav přerušeny, a to 20.12.2018 a stavba bude pokračovat jakmile to počasí dovolí. Předpokládaný termín dokončení stavby je 30.4.2019.

Jsme si vědomi toho, že je to pro občany obou městských částí nepříjemná komplikace, ovšem lávka nutně potřebuje opravu a tu není bez jejího uzavření možné provést. Při jednání se zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP bylo dohodnuto, že koordinátor BOZP zpracuje plán pro zajištění bezpečného přístupu a průchodu veřejnosti stavbou alespoň po dobu zimní technologické přestávky, kdy práce nebudou probíhat.

zdroj: www.mczlicin.cz

Vytvořeno: 6.11.2018