Odpuštění nájmu v prostorech MČ Prahy 17

Informace pro podnikatele v nebytových prostorech svěřených MČ Praha 17 o možnosti podání žádosti o odpuštění nájmu nebo části nájmu v roce 2021

Nájemci nebytových prostor, ve svěřené správě MČ Praha 17, na které dopadla omezení plynoucí z krizových opatření při epidemii koronaviru a tato omezení znemožňovala nájemcům vykonávat v rozhodném období podnikatelskou činnost v pronajatém nebytovém prostoru k podnikání a tedy i řádnou úhradu nájemného, mohou požádat MČ Praha 17 o odpuštění nájemného nebo části nájemného na základě Usnesení č. 130/2021 RMČ ze dne 12.4.2021, kterým byl schválen Postup pro vyřizování žádostí o odpuštění nájmu nebo části nájmu za nájem nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 17.

Postup při vyřizování žádostí o odpuštění nájemného:
Na odpuštění nájemného není právní nárok.
Lze vyhovět nanejvýš jedné žádosti každého žadatele.
Nájemce podá žádost až po ukončení omezení podnikatelské činnosti s uvedeným konkrétního období (datum od – datum do ).
Na žádosti s uvedením do ukončení krizového opatření nebude brát zřetel.

Nájemce nebytového prostoru vyplní předepsanou žádost a doručí ji na oddělení bytů a nebytových prostor Odboru správy obecního majetku. Žádost podává vždy jedna osoba, společní nájemci podávají jednu společnou žádost.

Odbor správy obecního majetku provede kontrolu vyplněných údajů a posoudí splnění podmínek pro odpuštění nájmu.

Podmínkou pro odpuštění nájmu je, že:

  • omezení plynoucí z krizových opatření při epidemii znemožňovala nájemci vykonávat v rozhodném období podnikatelskou činnost v pronajatém nebytovém prostoru sloužícím k podnikání, a tedy i řádnou úhradu nájemného,
  • nájemce nebyl opakovaně dlužníkem vůči městské části Praha 17 v době před rozhodným obdobím. Pro tyto účely se za dlužníka nepovažuje nájemce, který má s městskou částí Praha 17 sepsaný splátkový kalendář a řádně a včas ho plní,
  • nájemce není s městskou částí Praha 17 v soudním sporu, týkajícím se užívání majetku svěřeného do správy městské části Praha 17.

Odbor správy obecního majetku dále ověří dle účelu nájmu rozhodné období, po které nemohl daný žadatel na základě přijatých krizových opatření při epidemii vykonávat svou podnikatelskou činnost a poměrně k celkové měsíční výši nájemného stanoví výši odpouštěné částky. Rozhodné období může nanejvýše zahrnovat dobu od 1. 1. 2021 do data ukončení trvání krizových opatření při epidemii znemožňujících podnikatelskou činnost a v návaznosti na to i možnosti využívání pronajatých nebytových prostor.

Rozhodné období bude posuzováno u každé žádosti samostatně na základě krizového opatření vztahujícího se ke konkrétní podnikatelské činnosti. Pokud Odbor správy obecního majetku shledá, že v žádosti uvedené rozhodné období neodpovídá svým rozsahem době platnosti krizového opatření, znemožňujícího danou podnikatelskou činnost žadatele, může jej pro účely stanovení výše odpouštěné částky zkrátit dle skutečnosti.

Dle §89 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, rozhoduje Zastupitelstvo městské části o prominutí dluhu vyššího než 100 000 Kč.

Žádosti splňující stanovené podmínky budou společně s návrhem výše odpouštěné částky, která nebude u jednoho žadatele přesahovat v souhrnu částku 100 000 Kč, předloženy na jednání Rady městské části Praha 17, která rozhodne o odpuštění nájmu nebo části nájmu.

Žádosti splňující stanovené podmínky budou společně s návrhem výše odpouštěné částky, která bude u jednoho žadatele přesahovat v souhrnu částku 100 000 Kč, předloženy na jednání Zastupitelstva městské části Praha 17, které rozhodne o odpuštění nájmu nebo části nájmu.


Příloha:
Žádost o odpuštění nájemného nebo části nájemného 2021

Vytvořeno: 19.4.2021