Ztráta, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel občanského průkazu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel občanského průkazu je povinen neprodleně ohlásit kterémukoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nejbližšímu zastupitelskému úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu. Ztrátu a odcizení je možno ohlásit i na policii.
Občan má povinnost zažádat o vystavení nového občanského průkazu nejpozději do 15 dnů od oznámení ztráty, odcizení, poškození či zničení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan má dle zákona povinnost ohlásit ztrátu, odcizení, poškození či zničení osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Odbor občansko-správní
Žalanského 291/12b
Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

  • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
  • Služby CzechPOINT
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

  • Občanské průkazy - podání žádosti
  • Cestovní doklady - podání žádosti
  • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě ohlášení na policii je třeba předložit protokol sepsaný o uvedené skutečnosti,
Po ohlášení je povinnost do 15 dnů požádat o vystavení nového občanského průkazu k čemuž je zapotřebí:

  • občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem (např. cestovním dokladem, řidičským průkazem, rodným listem)
  • doporučujeme i doklad k doložení rodinného stavu občana (oddací list, rozsudek o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci, úmrtní list) pro případnou opravu nesouladu v informačním systému.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K nahlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení slouží formulář, který získáte na vyžádání u přepážky oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel, ÚMČP17, Žalanského 291/12b, přízemí dveře č. 108.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je 200 Kč v hotovosti při podání žádosti o nový občanský průkaz (nelze platit platební kartou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan musí skutečnost ztráty, odcizení, poškození či zničení OP nahlásit neprodleně a poté do 15 dnů zažádat o nový občanský průkaz, jehož vyhotovení je stanoveno lhůtou do 30 dní.
V případě vystavení občanského průkazu ve zkrácené lhůtě je lhůta k vyhotovení stanovena do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovních dnech.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu