Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn, zanikl nebo se stal dle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu, nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a občan ho neužívá. V tomto případě rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na žádost vlastníka objektu, popřípadě oprávněné osoby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba za splnění zákonných podmínek. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K zahájení správního řízení je třeba předložit písemnou žádost a zároveň doložit doklady dosvědčující uvedené skutečnosti.
Doklady musí být předloženy v originále, popřípadě úředně ověřené kopie.
Správní řízení probíhá písemnou formou doručováním písemností do vlastních rukou účastníka v délce do 30 dnů, respektive 60 dnů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na úřadě, u jehož ohlašovny je evidován občan, kterému se ruší údaj o místě trvalého pobytu.
Úřad městské části Praha 17
Odbor občansko-správní
Žalanského 291/12b
Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad k prokázání totožnosti
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu - aktuálním výpisem z katastru nemovitostí ( lze pořídit na Czech pointu přímo na podatelně ÚMČP17 či u kterékoli pobočky České pošty, a.s.) nebo oprávněnost užívání bytu doložit platnou nájemní smlouvou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou dané, pouze na ohlašovně ÚMČP17  je k dispozici pomocný formulář na podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

správní poplatek Kč 100,-  za podání návrhu na zrušení údaje o místu trv. pobytu (za každou osobu)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgány je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dní, respektive 60 dní (dle Správní ho řádu 500/2004 Sb. §71 odst.3.)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu