Změna jména a příjmení

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

4. Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejich zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy
Odbor občansko-správní
přízemí, kancelář č. 101, ÚMČ Žalanského 291/12b
kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • žádost o povolení změny jména a příjmení
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s vyznačenou právní mocí
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list.
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz povolení k pobytu).
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství.
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu).
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení.
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případné datum a místo uzavření manželství žadatele nebo vzniku partnerství.
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, který si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, ev. nezletilých dětem, vztahuje-li se změna příjmení i na tyto fyzické osoby.
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Chcete-li změnit své jméno nebo příjmení, obraťte se na
Úřadu m.č. Praha 17
odbor občansko-správní
Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 100 Kč se uhradí:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoliv matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle platných ustanovení správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu