Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

4. Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož působnosti spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat druhopis, ale pouze dle uvedených výše podmínek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jste-li fyzickou osobou, které se zápis týká, její manžel (manželka), rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk či sourozenec můžete v této věci jednat osobně nebo se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci.
Jste-li fyzickou osobou, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání matričních dokladů v souladu se zákonem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vydání matričního dokladu se řídí místem, kde se fyzická osoba narodila, zemřela nebo uzavřela manželství. Příslušný úřad k přijetí žádosti o vydání druhopisu matričního dokladu je ten úřad, kde tato situace nastala. Jedná-li se o cizince je příslušný úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

V případě, že jedná o ÚMČ Praha 17, pak navštivte:
ÚMČ Praha 17, odbor občansko-správní
Žalanského 291/12b
Praha 6 - Řepy
 
kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti nebo veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány územních samosprávných celků.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Máte-li zájem o vydání matričních dokladů, obraťte se s písemnou žádostí na příslušný matriční úřad.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • vydání prvopisu matričního dokladu bez správního poplatku
  • vydání druhopisu – správní poplatek 100 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dle platných ustanovení správního řádu

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze dotazy na e-mailové adresy:
silvie.hoskova@praha17.cz
marie.souckova@praha17.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu