Vydání cestovního dokladu

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání cestovního dokladu

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.
Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu a vyhláška č. 400/2011Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní pas ve lhůtě 30 dní se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podat pouze osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovních dnech se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podat pouze osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

Žádost podává:

 • Občan starší 15 let; do doby své zletilosti (18 let) musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti od občana.
 • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; přičemž občané ve věku do 15 let se musí dostavit společně se zákonným zástupcem k pořízení biometrických údajů.
 • Zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý sám žádost podat; přičemž takový občan se musí dostavit se zákonným zástupcem k pořízení biometrických údajů.

Převzetí dokladu:

 • Cestovní pas vyhotovený ve lhůtě 30 dní se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů lze převzít u orgánu, kde byla podána žádost o jeho vydání nebo u úřadu, který uvedl při podání žádosti (za poplatek 100 Kč).
 • Cestovní pas vyhotovený ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů lze převzít u orgánu, kde byla podána žádost nebo na Ministerstvu vnitra.
 • Cestovní pas vyhotovený ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).
 • Osoba oprávněná k převzetí vyhotoveného cestovního pasu je povinna dostavit se osobně k převzetí cestovního pasu a prokázat se v souladu se správním řádem na výzvu správního orgánu dokladem totožnosti.

Cestovní pas může převzít:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý sám cestovní doklad převzít
 • z důvodu zvláštního zřetele může převzít i osoba pověřena k tomuto úkonu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odpověď naleznete v bodech 5, 9 a 10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dní se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (30 dní)
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (120 dní)

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovních  dnech se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky NELZE PODAT!

Převzetí cestovního pasu ve lhůtě 30 dní nebo ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

ÚMČ Praha 17
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách.

Převzetí cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech lze pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k žádosti o pasy se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů:
Žadatel se musí dostavit osobně; do věku 18 let společně se zák. zástupcem (rodičem)
Žadatel (popř. zák. zástupce) předkládá:

 • platný doklad totožnosti – OP
 • rodný list dítěte (pokud jde o žádost pro občana do 18 let)
 • původní cestovní doklad držitele (i neplatný); byl-li vydán
 • hotovost k uhrazení správního poplatku 100 Kč do 15 let žadatele nebo 600 Kč nad 15 let žadatele pro CESTOVNÍ DOKLAD VE STANDARTNÍ LHŮTĚ 30 DNÍ
 • hotovost k uhrazení správního poplatku 1 000 Kč do 15 let žadatele nebo 3 000 Kč nad 15 let žadatele pro CESTOVNÍ DOKLAD VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ
 • hotovost k uhrazení správního poplatku 2 000 Kč do 15 let žadatele nebo 6 000 Kč nad 15 let žadatele pro CESTOVNÍ DOKLAD VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 24 HODIN V PRACOVNÍCH DNECH

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji

 • formuláře jsou vyplňovány v kanceláři č. 109 elektronicky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vyhotovení cestovního dokladu se hradí při podání žádosti na přepážce cestovních dokladů!
Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů

 • ve standartní lhůtě 30 dní:

600 Kč - občanům starším 15 let
100 Kč - občanům ve věku do 15 let

 • ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

3 000 Kč - občanům starším 15 let  
1 000 Kč - občanům ve věku do 15 let

 • ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech:

6 000 Kč – občanům starším 15 let
2 000 Kč – občanům ve věku do 15 let

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pasy se strojově čitelnou zónou a nosiči biometrických údajů se vydávají ve lhůtě  30  dnů, popřípadě, na  žádost občana ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Správní poplatek se hradí v při podání žádosti.
 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu