Uzavření manželství

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, zástupcem starosty obce nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl.m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
 • starostou, zástupcem starosty obce, městské části hl.m.Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl.m.Prahy nebo statutárního města.
 • Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo zmocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin.   Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, zástupcem starosty nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl.m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
 • starostou, zástupcem starosty obce, městské části hl.m.Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl.m.Prahy nebo statutárního města.
 • Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy
Odbor občansko-správní
přízemí, kancelář č. 101, ÚMČ Žalanského 291/12b

kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

dle § 33 zákona č. 301/2000 Sb.

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • případný úmrtní list zemřelého manžela
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu.)
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci, jde-li o osobu nezletilou starší 16 let
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci – osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou,  která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům.

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině.

Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státe uznáno na platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba,dle § 35/zákona č. 301/2000 Sb., aby měly náležitosti veřejné listiny tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Chcete-li uzavřít manželství na území městské části Praha 17, obdržíte dotazník k uzavření manželství na odboru občansko-správním Úřadu m.č. Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy.

Jeho první část vyplňují snoubenci s matrikářem,                           

Druhou část vyplňuje matrikář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost – 1000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – 500 Kč

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Správní poplatky se platí v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý,je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, zasílá se poštou, doporučeně do vlastních rukou nebo jej lze, po dohodě, vyzvednou osobně na matrice.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu