Přihlášení k místnímu poplatku ze psů

3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Přihlášení psa k poplatku je nutné provést do 15 dnů od nabytí psa, bez ohledu na stáří zvířete. Přihlašují se tedy i psi mladší 3 měsíců. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž poplatku nepodléhá. Do 15 dnů je poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území m. č. Praha 17.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při přihlášení psa poplatník vyplní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku na oddělení daní a poplatků na úřadě, případně může vyplněný formulář zaslat poštou, datovou schránkou apod., možno i datovou zprávou s jedinečným zaručeným elektronickým podpisem. Po přihlášení psa dostane poplatník známku na psa. Při odhlášení psa poplatník vyplní zánik poplatkové povinnosti na úřadě nebo zašle písemně odhlášení psa. Nestačí odhlášení nahlásit telefonicky nebo emailem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Držitel psa přihlašuje a platí poplatek v úřadu obce v místě svého trvalého bydliště (uvedeného v OP), i v případě, kdy se psem pobývá mimo trvalé bydliště (pobývá na jiné adrese, na chalupě, v zahraničí apod.). V našem případě v Úřadu městské části Praha 17.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz, případně očkovací průkaz psa. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr nebo doložit rozhodnutí o sirotčím důchodu, vdovském důchodu, invalidním důchodu, a vyplnit čestné prohlášení, že občan nemá jiné příjmy. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku je třeba doložit i další doklady: u psa z útulku doklad o převzetí z pražského útulku; u psa čipovaného doklad o čipování, u osob s těžkým zdravotním postižením průkaz ZTP/P, u speciálně vycvičených záchranářských psů příslušné osvědčení. Právnické osoby musí doložit i výpis z obchodního rejstříku a svůj právní vztah k prostorám, kde bude pes chován (pokud přihlašují psa na sebe).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na oddělení daní a poplatků.
Místní poplatek ze psů
Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900,- Kč. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého, sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí 200,- Kč. Sazba poplatku za psa určeného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč, za druhého a dalšího psa 900,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku, činí-li více než 600,-Kč ročně, je možné platit ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu uvedených splátek, je poplatek splatný do 15 dnů od jejího vzniku. Poplatek je možné uhradit složenkou, převodem nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 17.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (zákon o myslivosti apod.), osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity apod., osoba provozují útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy. Poplatek se neplatí z vycvičených záchranářských psů s příslušným osvědčením, ze psů chovaných k vědeckým účelům v určených zařízeních, služebních psů sloužících Policii ČR a Městské policii, ze psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,-Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy. Přihlášení se provádí pomocí registrační karty chovatele psa, kterou chovatel vyplní a zašle poštou nebo osobně doručí na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Registrační karta chovatele psa

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem. Označení psa mikročipem provádí veterinární lékař. Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu