Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, za umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která veřejné prostranství výše uvedeným zvláštním způsobem užívá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník vyplní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku – formulář obdrží na oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 17 nebo ho může vytisknout na internetových stránkách ÚMČ Praha 17 a zaslat poštou, datovou schránkou apod. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání prostranství do 6 dnů je ohlášení nutné 1 den předem. V případě havárií inženýrských sítí je ohlášení nutné do 3 dnů od 1. dne užívání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na Úřad m. č. Praha 17 a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Poplatník se k poplatku přihlašuje u místně příslušného úřadu, v jehož správním obvodu k užívání veřejného prostranství dochází, v našem případě tedy na Úřadu městské části Praha 17.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou platný občanský průkaz. Podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.
Je nutno také doložit, že o užívání pozemku je zpraven jeho vlastník. Kladné stanovisko vlastníka pozemku lze prokázat nájemní smlouvou nebo jeho písemným souhlasem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na oddělení daní a poplatků.
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za umístění na veřejném prostranství činí na naší městské části za každý i započatý m2 a den:

a) - za umístění stavebního zařízení a pro provádění staveb, inženýrských sítí a jiných vedení a  související skládky materiálů   Kč 10,-

- za umístění stavebního zařízení a pro související skládky materiálů při regeneraci panelových domů     Kč 3,-

b) za umístění reklamních zařízení     Kč 20,-

c) - za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje   Kč 10,-

- za umístění restaurační zahrádky sloužící k občerstvení   Kč 3,-

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí   Kč 50,-

e) za umístění zařízení cirkusů   Kč 1,-

f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb   Kč 5,-

g) pro potřeby tvorby filmových televizních děl   Kč 10,-

h) za umístění skládek   Kč 10,-

i) - pro kuturní akce   Kč 4,-

  - akce, na které hl. m. Praha nebo m. č. Praha 17 poskytuje finanční prostředky   Kč 0,- (poplatek se nevybírá)

j) pro sportovní akce   Kč 2,-

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla   Kč 10,-

l) za provádění výkopových prací   Kč 10,-

m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb   Kč 10,-

n) - pro reklamní akce   Kč 10,-

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství.

Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely, za vyhrazení trvalého parkovacího místa určeného pro osoby zdravotně postižené, za užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije vlastník pro vlastní potřeby, za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Praha a městských částí, za umístění stavebního zařízení a výkopových prací u havárií, které nepřesáhne 4 dny.

Poplatek je možné uhradit převodem, složenkou nebo v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 17.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu