Matrika úmrtí

3. Pojmenování (název) životní situace

Matrika úmrtí

4. Základní informace k životní situaci

Matriční doklady – tedy úmrtní list vydává matriční úřad, do jehož působnosti spadá obec, ve které fyzická osoba zemřela. Při úmrtí se pozůstalá osoba obrátí na pohřební službu. Zde prokáže svoji totožnost, předloží občanský průkaz zemřelého a jeho rodný, popřípadě oddací list a rodné číslo pozůstalého manžela. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice.

Jde-li o úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě členům rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci) a oprávněným osobám dle § 25 zák. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o matrikách), prvopis matričního doklad bude zaslán výše uvedené oprávněné osobě zásilkou do vlastních rukou. Při ztrátě úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat jeho druhopis (za poplatek).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba starší 18 let (v některých případech osoba starší 15 let), prokáže-li svou totožnost, předloží-li potřebné doklady a prokáže-li svůj oprávněný zájem ve věci. Členové rodiny zemřelé osoby, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.
Dále pak i fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí, po obdržení listu o prohlídce zemřelého, provede zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Úmrtní list matriční úřad vystavuje po obdržení listu o prohlídce zemřelého a zápisu do knihy úmrtí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor občansko-správní
přízemí ÚMČ Praha 17
Žalanského 291/12 b, Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti nebo veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na zdejší matrice.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Prvopis matričního dokladu - zdarma
  • Druhopis matričního dokladu – 100 Kč
  • Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin – 50 Kč
  • Vydání potvrzení z matriční knihy, sbírky listin – 50 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dle platných ustanovení správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Například je občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu manžela, registrovaného partnera, dítěte zapsaného v občanském průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat pomocí elektronické služby pouze v případě, že má fyzická osoba zřízenou datovou schránku(touto cestou lze podat pouze žádost).

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu