Lovecký lístek

3. Pojmenování (název) životní situace

Lovecký lístek

4. Základní informace k životní situaci

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (osoba starší 16 let), který má způsobilost k právním úkonům, složil zkoušku z myslivosti nebo má zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost nebo je absolventem či posluchačem střední nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, je bezúhonná a má trvalé bydliště na území Prahy 17.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti s přílohami

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopise s přílohami

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti (u 1. lístku), předchozí lovecký lístek (u 2. a dalšího lístku)
  • u cizinců, kteří nemají pobyt na území České republiky a žádají o vydání loveckého lístku na dobu kratší 30 dnů, nahrazuje výpis z evidence rejstříku trestů platný lovecký lístek ze země jejich původu
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace.
  • předepsaný tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (k dispozici je na odboru životního prostředí a může být vyplněn až na místě)
  • pro vydání loveckého lístku vašemu zástupci je nezbytné přijít s vyplněnou plnou mocí (nemusí být ověřená) + oboustrannou kopií občanského průkazu žadatele (k nahlédnutí)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

předepsaný tiskopis Žádost o lovecký lístek

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

poplatek se platí před vydáním loveckého lístku, platit lze pouze hotově (nelze platit kartou)

doba platnosti poplatek
1 den 30 Kč
5 dní 50 Kč
30 dní 70 Kč
6 měsíců 100 Kč
12 měsíců 150 Kč
doba neurčitá 1 000 Kč

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

zákonná lhůta 30 dní, při splnění všech náležitostí na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

vzhledem k nutnosti doložit potřebné přílohy nelze žádost podat elektronicky

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu