Protidrogová politika

Realizace protidrogové politiky v Městské části Praha 17

Činnost naší městské části v oblasti protidrogové politiky zahrnuje primární a sekundární prevenci, a to specifickou i nespecifickou.

Definice pojmů:

Specifická primární prevence: aktivity a služby zaměřené přímo na ohrožené a rizikové skupiny, které se snaží řešit způsob, jak předcházet výskytu určité formy chování, v tomto případě užívání alkoholu a drog.

Nespecifická primární prevence: veškeré aktivity podporující zdravý životní styl. Jedná se především o služby nabízející organizaci lepšího využívání volného času.

Sekundární prevence: služby již přímo zaměřené na léčbu uživatelů drog.

Optimální spolupráci všech služeb v této oblasti zajišťuje tzv. protidrogový koordinátor.

Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 17 je zařazen do odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče a prevence. Funkce je kumulována s funkcí koordinátora prevence kriminality. Metodicky je veden odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, kterému také každoročně zasílá zprávu o realizaci protidrogové politiky na naší MČ. Hlavní náplní práce protidrogového koordinátora je pomáhat školám a ostatním institucím se zajišťováním finančních prostředků na realizaci programů protidrogové prevence a je garantem co nejefektivnějšího využití účelové dotace od MHMP na tuto problematiku. Má přehled o veškeré činnosti, která je v této souvislosti na naší MČ realizována.

Na MČ Praha 17 pro oblast protidrogové politiky funguje nízkoprahový klub pro děti a mládež – Klub 17, AT poradna a anonymní AT linka pro osoby s problémy s užíváním alkoholu a drog. Poskytovatelem těchto služeb je Centrum sociálně zdravotních služeb. Na všech základních školách probíhá preventivní program primární protidrogové prevence, který je realizovaný formou přednášek odborníků. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Klubem 17 pořádá i financuje pro rizikové skupiny dětí mimoškolní volnočasové akce. Protidrogový koordinátor spolupracuje i s institucemi protidrogové prevence z jiných městských částí, a to především s Prev Centrem, Střediskem výchovné péče Klíčov, Sananimem, PN Bohnice apod. a také s Policií ČR a Městskou policií, která likviduje nalezené injekční stříkačky, provádí dechové zkoušky na alkohol u dětí a mladistvých v pohostinských zařízeních, kontroluje vytipovaná místa, kde je podezření, že se zde scházejí uživatelé drog.

Tyto aktivity bychom chtěli na naší MČ zachovat i v dalších letech, neboť dosavadní zkušenosti ukázaly, že obyvatelé Řep tyto služby potřebují a hojně je využívají.