Zápis z 3. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise proběhlo 10.10.2019

Přítomni:

Ing. Jaroslava Šimonová, MUDr. Kateřina Pekárková, p. Petr Čermák, p. Vladimír Hejnic, Ing. arch. Michal Štěpařř

Omluveni:

Mgr. Jitka Synková, p. Jiří Masopust

Hosté:

Mgr. Monika Čermáková, MUDr. Antoine Katra, p. Jaroslav Bíro, Ing. Alois Podaný, Ing. arch. Lejsek

Program:

  1. Schválení programu jednání, hlasování o přizvaných hostech
  2. DPS v Řepích – návrh studie se zapracovanými změnami, které byly schváleny usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000063/2018 ze dne 10. 12. 2018
  3. Různé

Ad. 1.

Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila 3. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ (dále jen Komise), proběhlo hlasování o programu jednání a o přizvaných hostech:

         Hlasování

Pro:      5               

Proti:      0               

Zdržel se:  0                                      

Komise schválila předložený program a hosty.

Ad. 2.

Ing. Podaný informoval o postupu prací na projektu výstavby DPS. Ing. arch. Lejsek představil Komisi návrh studie, která zohledňovala změny, které byly schváleny usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000063/2018 ze dne 10. 12. 2018 a zodpověděl dotazy členů Komise. Změnami došlo ke zvýšení počtu bytů. Nyní  je v návrhu  105 bytů – 92 bytů 1+kk a 13 bytů 2+kk. Oproti původní kapacitě došlo k navýšení o 17 bytů.

Proběhla diskuze o alternativních řešeních některých změn a doplnění studie. O jednotlivých návrzích proběhlo hlasování:

a) pohledy vnitřní – ruší se všechny části fasády tvořené lehkým obvodovým pláštěm a nahrazují se zdivem a okny   

         Hlasování

Pro:      3         

Proti:      1            

Zdržel se:  1                                      

Komise doporučuje ve vnitřním pohledu všechny části fasády tvořené lehkým obvodovým pláštěm nahradit zdivem a okny.

b) ve 3. patře navrženo oddělit část s dostupnými byty pro MHMP a část s byty pro DPS dveřmi           

         Hlasování

Pro:      5           

Proti:      0               

Zdržel se:  0                                      

Komise navrhuje oddělit část s dostupnými byty pro MHMP a část s byty pro DPS dveřmi.        

c) návrh změnit dva větší byty 1+kk ve 3. patře o velikosti cca 50 m2 na 2+kk

         Hlasování

Pro:      1           

Proti:      4               

Zdržel se:  0                                      

Komise navrhuje dva větší byty 1+kk ve 3. patře o velikosti cca 50 m2 ponechat dle návrhu studie.

d) výtah a schodiště spojující přízemí s 1. patrem (kde je umístěna rehabilitace, poradna, tělocvična, ergoterapie pro klienty a prostory pro poskytovatele soc. služeb), které je usnesením ZMČ č. US ZMČ 000063/2018 ze dne 10. 12. 2018 zrušeno, navrhuje architekt zachovat z důvodu oddělení obytné části a prostor, které budou využívat i klienti mimo DPS

         Hlasování

Pro:      1         

Proti:      4               

Zdržel se:  0                                      

Komise doporučuje zvážit nutnost zrušení výtahu a schodiště spojující přízemí a 1.patro.

e) v 1.PP je navrhováno využít koncovou část chodby u archivu na místnost skladu

         Hlasování

Pro:      4         

Proti:      0               

Zdržel se:  1                                    

Komise doporučuje využít koncovou část chodby u archivu v 1.PP na místnost skladu.

Ad. 3.

Hlasování o volbě ověřovatele zápisu, kterým byla navržena MUDr. Pekárková.

         Hlasování

Pro:      5           

Proti:      0               

Zdržel se:  0                                      

MUDr. Pekárková byla zvolena ověřovatelem zápisu z jednání Komise dne 10.10.2019.

Zapsala: Ing. Balázsová
Předsedkyně komise: Ing. Šimonová
Ověřovatel zápisu: p. Masopust

Zápis z 3. jednání Komise pro Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, soubor typu pdf, (163,36 kB)

Tisk Export článku do PDF