Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.21
ze dne 09.04.2008

Usnesení -&nbsp;k žádosti o změnu účelu užívání nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1243 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy<BR>-&nbsp;k výpovědi z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1243 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I.  projednala
a) žádost nájemce pana XY, bytem Galandova 1241, o změnu účelu užívání nebytového prostoru č. 301 z obchodní kanceláře na sklad, v přízemí domu čp. 1243 v Galandově ulici. Po schválení nového účelu užívání nebytového prostoru se nájemce zavázal zrekolaudovat nebytový prostor tak, aby účel pronájmu byl v souladu s účelem užívání.
b) návrh výpovědi nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 o vel. 16,5m2 v přízemí domu čp. 1243 v Galandově ulici, uzavřené dne 14.5.2001 s panem XY, bytem Galandova čp. 1241, Praha - Řepy. Nebytový prostor je kolaudován jako kočárkárna (společný prostor), není  rekolaudován. Bytový panelový dům Galandova 1243 -1246 je zařazen k odprodeji a je  zpracováno ,, Prohlášení vlastníka domu čp. 1243-1246".


II. neschvaluje žádost nájemce pana XY o změnu účelu užívání nebytového prostoru č. 301   v přízemí domu čp. 1243 v Galandově ulici a jeho rekolaudaci na nebytový  prostor sklad


III. schvaluje z důvodu již zpracovaného ,,Prohlášení vlastníka domu čp. 1243 - 1246" vypovědět nájemní smlouvu z nájmu nebytového prostoru č.301, v přízemí domu čp. 1243, uzavřenou dne 14.5.2001 s panem XY ve smyslu §10 a §12 zákona č.116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění podle bodu VII. písm. b, uzavřené nájemní smlouvy. Výpovědní lhůta je tři měsíce, počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena


IV. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF